Blog ini mengandungi koleksi assignment penulis semasa menuntut di sebuah Pusat Pengajian Tinggi, walaubagaimanapun penulis tidak bertanggungjawab terhadap mutu tugasan dan ketepatan fakta yang terdapat di dalamnya. Pengunjung haruslah membuat pertimbangan sendiri...
Himpunan tugasan/assignment akan diupdate dari masa kesemasa... rajin-rajinlah menjengah.... tq

Monday, August 31, 2009

CBPM4103 INFORMATION TECHNOLOGI PROJECT MANAGEMENT 3

SOALAN 1
.
a) “Hari ini dengan konsep pengurusan kualiti secara menyeluruh, kita telah mempelajari kualiti yang baik dapat mengurangkan kos keseluruhan”.
Bincangkan penyataan ini.

1.0 Pendahuluan
Di dalam kebanyakan proses membuat keputusan di dalam pengurusan projek,apabila kita mempertimbangkan peluang untuk memperbaiki fungsi-fungsi pengurusan, selalunya perkara pertama yang diihat adalah ‘Analisis Kos-Faedah’. Di dalam erti kata yang lain, apabila memikirkan tentang memperbaiki kualiti produk, perkara pertama yang dititikberatkan adalah melihat samada kos itu efektif untuk produk tersebut Walaupun secara umum dikatakan memperbaiki kualiti akan menyebabkan penambahan kos, namun kes ini tidak sepatutnya berlaku di dalam pengurusan kualiti yang moden

Kemunculan konsep JIT (Just-In-Time) telah menunjukkan kepentingan masakini pasaran kompetitif dan global memerlukan organisasi untuk bersaing dari segi kos dan kualiti. Kenyataan Ini disokong dengan kewujudan standard sistem pengurusan kualiti ISO 9000 (kini versi 2000) yang kini diperlukan hampir kesemua jenis organisasi tidak kira samada kerajaan mahupun swasta.

Pendekata, kos mengenepikan sistem pengurusan kualiti adalah mahal harganya dan sesebuah organisasi mungkin kehilangan pasaran. Organisasi yang menjadikan 8 Prinsip Pengurusan ‘TQM’ - ISO 9004:2000 iaitu Fokus Pelanggan, Kepimpinan, Penglibatan Manusia, Pendekatan Proses, Pendekatan Sistem dlm Pengurusan, Peningkatan Berterusan, Pendekatan Berfakta dalam Membuat Keputusan dan Hubungan 2 hala yang memanfaatkan Organisasi/Pembekal – secara menyeluruh akan pasti dapat meninggikan kualiti dapat menguruskan kos dengan baik.

2.0Empat komponen penting kos kualiti ialah :-

2.1Kos Pencegahan
kos sumber yang digunakan dalam aktiviti bagi mencegah kerosakan/ketidakpatuhan dari berlaku – contohnya latihan, pengauditan kualiti/proses, sasaran kos untuk pengeluaran produk/perkhidmatan baru dan penilaian keatas pembekal dan subkontraktor.

2.2Kos Penilaian
kos yang berlaku bagi memastikan produk/perkhidmatan mematuhi kehendak piawaian – contohnya pemeriksaan bahan mentah, inventori dalam proses, barangan siap, pemeriksaan/pemantauan proses, pemeriksaan peralatan dan kerja-kerja penyelenggaraan.

2.3Kos Kegagalan Dalaman
termasuklah kos tambahan pengeluaran bagi memperbaiki output kualiti yang rendah – contohnya pengerjaan semula, kehilangan/kelambatan masa, perubahan dalam arahan kejuruteraan, skrap, sisa pembaziran, pengujian/pemeriksaan kembali.

2.4Kos Kegagalan Luaran
kos yang paling susah diukur kerana ianya telah menyerap masuk ke pasaran dan kualiti produk/perkhidmatan serta kehendak pelanggan hanya dapat diketahui setelah produk/perkhidmatan berkenaan telah dihantar. Antara contoh kos ini ialah kos kehilangan jualan, pulangan barangan, kos jaminan, kos liabiliti dan kehilangan kepercayaan.

3.0 Kesimpulan
Apapun kos yang dibincangkan di sini, yang penting, organisasi perlu tahu mengimbangkan antara kemampuan dan pelaburan mereka. Organisasi perlu terlebih dahulu menjalankan analisa seperti SWOT dan risiko sebelum membuat sesuatu pelaburan. Keutamaan harus diberikan ke atas Kos Pencegahan dan Penilaian kerana semakin tinggi pelaburan ke atas kos-kos ini, maka semakin rendahlah kerosakan atau aduan ketidakpuasan hati pelanggan yang berkaitan pula dengan Kos Kegagalan Luaran dan Dalaman. Elemen-elemen seperti perundangan, periklanan dan teknologi masih perlu diambilkira dalam ramalan sistem perakaunan tetapi memerlukan kawalan dan pengurusan yang baik.

Mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sesuatu projek juga perlu memberikan penerangan yang terperinci termasuk ramalan pulangan keuntungan (ROI) kepada pemegang syer, klien, Lembaga Pengarah dan semua pihak yang berkepentingan dengan menggunakan data-data yang kukuh dan berdasarkan fakta termasuk mengambilkira amalan baik yang dilakukan oleh pesaing. Namun perlu diingatkan, organisasi tidak boleh sekali-kali membuat pelaburan secara melulu kerana melihat pesaing melakukannya. Kajian teliti perlu dijalankan terlebih dahulu.


b) Senarai dan terangkan TIGA (3) alatan yang boleh digunakan untuk menguruskan projek yang berkualiti di dalam mengendalikan isu kualiti atau masaalah produk yang berkualiti


Alatan yang boleh digunakan untuk menguruskan projek yang berkualiti adalah seperti berikut:

1.0 Project Scheduling (Penjadualan Projek)
Jadual merupakan penukaran pelan tindakan projek kepada jadual waktu operasi

Ia menyediakn asas kepada pemerhatian dan kawalan aktiviti projke dan mengambil kira pelan dan budget, ia mungkin merupakan alat utama untuk pengurusan projek. Dalam projek alam sekitar, fungsi penjadualan adalah lebih penting daripada operasi yang berterusan kerana projek yang mengalami masak kekurangan kelancaran dari hari ke sehari di dalam operasinya dan selalunya lebih komplek untuk diselaraskan. Malah, penjadualan projek adalah sangat penting yang mana pengguna memerlukan terperincian jadual tersebut sebagai satu spesifikasi keperluan.

Tidak semua aktiviti projek memerlukan jadual pada paras keteperincian yang sama. Malah mungkin terdapat beberapa jadual. Jadual-jadual ini selalunya berdasarkan kepada pelan tindakan yang lalu dan/atau struktur pecahan kerja (work breakdown structures –WBS) dan menjadi satu tabiat yang baik untuk mencipta jadual untuk setiap tugas utama pada setiap paras di dalam WBS yang mencakupi pakej kerja. Adalah amat jarang sekali untuk menyenaraikan semua pakej kerja. Fokus lebih tertumpu kepada skop kerja yang perlu diawasi untuk menjaga kawalan keseluruhan ke atas projek

Pendekatan asas untuk semua teknik penjadualan adalah dengan melakukan aktiviti-aktiviti rangkaian dan perhubungan diantara acara yang mana dijelaskan dalam perhubungan grafikal diantara tugas yang ada di dalam projek. Tugas mesti mendahului atau mengikuti tugas lain dengan jelasnya, dalam masa ditetapkan dan juga fungsiannya. Rangkaian seperti ini merupakan alat yang paling terpengaruh untuk perancangan dan membuat kawalan terhadap projek dan mempunyai banyak manfaat

Pendekatan yang biasa digunakan untuk penjadualan projek adalah menggunakan teknik rangkaian seperti PERT dan CPM

Jadual1 : Contoh penjadualan projek

2.0 Skop Projek Checklist (senarai semak)

Definasi skop projek merupakan satu dokumen yang diterbitkan dan digunakan oleh pemilik projek dan peserta projek untuk melakukan perancangan dan menjadi ukuran kepada kejayaan projek. Skop menerangkan apa yang anda harapkan untuk diberi kepada pelanggan anda apabila projek itu siap sepenuhnya. Projek skop mesti menyatakan keputusan yang perlu dicapai didalam aspek tertentu, nyata dan boleh diukur.
Skop projek adalah asas mengawal semua unsur di dalam pelan projek. Untuk memastikan definisi skop adalah lengkap, senarai (checklist) boleh digunakan seperti yang ditunjukkan pada jadual di bawah.

Objektif Projek Langkah pertama untuk definisi skop projek adalah menentukan objektif utama yang memenuhi kehendak pelanggan.

Soalan seperti what, when dan how much boleh digunakan untuk mendapat info dari pelanggan
Dapat diberikan/ disampaikan/ dapat dihantar
(Deliverables) Langkah seterusnya adalah menentukan/menjelaskan kaedah yang sesuai untuk sesuatu pengeluaran (output) sepanjang kadar hayat sesuatu projek.

Sebagai contoh: kaedah penyampaian pada awal fasa rekabentuk untuk sesuatu projek adalah senarai spesifikasi. Penyampaian fasa kedua mungkin berupa coding perisian dan dokumentasi teknikal. Fasa seterusnya mungkin berupa ujian ke atas prototaip. Fasa terakhir mungkin merupakan ujian terakhir dan perisian diluluskan.

Kaedah penyampai boleh berupa masa, kuantiti dan/atau anggaran kos.
Milestones (tanda aras) Milestones bererti acara penting di dalam sesuatu projek yang berlaku merujuk kepada masa.

Jadual milestone hanya menunjukkan bahagian/segmen yang penting dalam kerja-kerja yang dilakukan. Ia merupakan anggaran pertama sesuatu projek; anggaran kasar untuk masa, kos dan sumber yang diperlukan untuk sesuatu projek. Jadual milestone mengunakan berbagai kaedah penyampaian untuk kenal pasti segmen utama sesuatu kerja dan tarikh akhir kerja tersebut harus diselesaikan. Contoh: ujian dilakukan dan tamat pada 1hb November pada tahun yang sama.

Milestone mestilah mudah untuk semua peserta di dalam projek memahaminya.
Keperluan Teknikal (Technical Requirements) Produk atau servis mesti mempunyai keperluan teknikal untuk memastikan prestasi yang terhasil adalah betul.

Contoh, keperluan teknikal untuk PC boleh menerima arus 120 volt jenis alternating atau arus 240 volt berjenis direct tanpa memperlukan pengubah suai atau penggunaan suis.
Had dan Pengecualian (Limits and Exclusions) Had untuk sesuatu skop perlu dinyatakan.

Kegagalan menyatakannya boleh membawa kepada keputusan yang tidak disangkakan dan akan menyebabkan sumber dan masa terhadap masalah tersebut meningkat. Contoh: Sistem Perisian yang telah siap dibuat hanya menyokong bahasa BI. Sekiranya memerlukan perisian yang menyokong dalam bahasa BM, bayaran lain akan dikenakan.

Contoh lain: data akan diambil oleh pelanggan bukannya kontraktor; perisian akan dipasang tetapi latihan tidak diberikan.
Mengulas dengan pelanggan (Reviews with Customer) Skop di dalam senarai akan dikirakan sempurna apabila telah diulas oleh pelanggan anda sama ada dari dalam mahupun luaran.

Perkara yang penting adalah kepuasan pengguna terhadap apa yang mereka harapkan. Seperti adakah matlamat, budget, masa dan prestasi berjaya dicapai dengan jayanya. Adakah had dan pengecualian tercakup. Komunikasi yang jelas terhadap semua perkara di atas untuk mengelakkan salah faham dsbnya.

Jadual 2:Skop Projek Checklist (senarai semak)

3.0 Piawai Pengurusan Kualiti -ISO 9000-3

ISO 9000-3, panduan ditawarkan oleh International Organization for Standardization (ISO), mewakili pelaksanaan metologi am untuk pengurusan kualiti ISO 9000 Standard kepada kes khas pembangunan perisian dan penyelenggaran. Kedua-dua ISO 9001 dan ISO 9000-3 dikaji semula dan dikemaskini sekali setiap 5 – 8 tahun.

Terdapat 8 prinsip piawai ISO 9000-3 seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah:

Prinsip Penerangan
Customer Focus
(Fokus Pengguna) Organisasi bergantung kepada pelanggan mereka dan oleh itu perlu memahami kehendak pelanggan masa kini dan masa hadapan
Leadership
(Kepimpinan) Pemimpin akan wujud visi organisasi. Mereka harus mencipta dan menjaga persekitaran dalaman yang mana manusia terlibat secara langsung dalam mencaoau objektif organisasi melalui jalan yang ditentukan
Involvement of People
(Penglibatan orang ramai) Orang ramai intipati bagi satu organisasi, penglibatan penuh mereka pada semua tahap di dalam organisasi, membolehkan mereka menggunakannya untuk manfaat organisasi.
Process Approach
(Proses Pendekatan) Hasil yang diingini akan dicapai dengan lebih efisen apabila aktiviti dan sumber diurus sebagai satu proses.
System Approach to Management
(Sistem Pendekatan Bagi Pengurusan)
Kenal pasti, memahami dan menguruskan proses-proses
Continual Improvement
(Pembaikan Berterusan) Pembaikan berterusan terhadap keseluruhan prestasi mestilah tinggi di dalam agenda organisasi
Factual Approach to Decision Making
(Pendekatana berdasarkan fakta dengan pembentukkan keputusan Keputusan yang berkesan adalah berdasarkan kepada maklumat yang telah di analisis
Mutually Supportive Supplier Relationships
(Perhubungan Pembekal saling menolong) Organisasi dan pembekal saling bergantung antara satu sama lain, perhubungan saling menologn menambah kemampuan kedua-duanya bagi mewujudkan nilai tambahan.

Jadual 3: Lapan Prinsip Piawai ISO 9000-3


SOALAN 2
a) Apakah ia anggaran projek?

Anggaran adalah taksiran hasil kuantitatif. Anggaran projek merangkumi anggaran usaha, kos, jadual dan pekerja (jumlah perkerja)

Usaha (effort) adalah jumlah jangka masa yang diperlukan oleh seseorang untuk menyiapkan tugasan

Jadual (schedule) adalah jumlah jangka masa yang dirancang untuk melengkapkan tugas

Anggaran untuk pembangunan projek perisian mesti mempunyai unit ukuran. Contoh: usaha (effort) di ukur dalam seorang dalam jam (person-hours), seorang dalam seminggu (person-weeks), seorang dalam bulan (person-months) dll. Unit ukuran yang digunakan adalah untuk pengkhususan:

a) Produk (rekabentuk, kod sumber dll)
b) Proses (aktiviti analisis, rekabentuk dan pengkodan dll)
c) Manusia (people) (produktiviti rekabentuk individu dll)

Anggaran yang baik berupa penerangan mengenai skop projek, penilaian teknik yang digunakan, dan ketepatan anggaran yang dibuat. Anggaran awalan akan menghasilkan keputusan yang tepat dan boleh dipercayai anggarannya dan faktor kos yang mempengaruhi pembangunan perisian mudah difahami. Anggaran ada satu proses yang berterusan apabila berlaku perubahan dari segi skop, perubahan perlu dilakukan apabila berlaku perbezaan parameter seperti usaha, kos, jadual, kakitanganb) Senaraikan LIMA (5) kelemahan dalam menghasilkan anggaran yang baik bagi sesuatu projek

1.0Pendahuluan
Anggaran perisian adalah proses terus menerus yang mesti digunakan sepanjang kita hayat projek. Proses mengenai saiz, kos dan jadual perisian bermula dengan definasi keperluan fungsian yang diperlukan dalam projek. Dua atau lebih orang mesti terlibat di dalam membuat anggaran pembangunan. Pengurus projek tidak sepatutnya bergantung kepada seseorang atau metod untuk membina anggaran perisian.

2.0 kelemahan dalam menghasilkan anggaran yang baik
bagi sesuatu projek

2.1. Terlebih anggaran
Terlebih anggaran boleh menyebabkan projek mengambil masa yang lama dari sepatutnya.ia akan menyebabkan banyak kerugian
2.2. Terkurang anggaran
Terkurang anggaran boleh menyebabkan projek mengambil masa lebih singkat dari satu anggaran murah hati. Bahaya kepada anggaran terkurang adalah ia akan memberi kesan kepada kualiti. Kakitangan yang kurang mahir mungkin terdesak dengan tarikh akhir projek itu perlu disiapkan dan akan melakukan kerja yang tidak berkualiti (sub standard).

Anggaran terkurang akan menyebabkan jumlah pekerja akan dikurangkan oleh pengurus dan akibatnya meningkatkan tekanan terhadap pekerja yang terlibat dalam projek tersebut.

2.3.Measure of Work (Ukuran Kerja)
Masa yang digunakan untuk menulis sesuatu program akan berbeza mengikut kemampuan dan kemahiran juru aturcara. Masa pelaksanaan mungkin berbeza kerana faktor persekitaran projek. Amalan biasa digunakan untuk menyatakan kandungan kerja yang perlu dilakukan terhadap sistem yang akan dibangunkan adalah dengan menggunakan ukuran seperti SLOC. Penggunan jadual atau diagram atau cara anggaran saiz yang mengunakan keperluan fungsian.

2.4.Complexity (Kerumitan)
Dua porgram yang mempunyai SLOC atau KLOC (thousand lined of Code) yang sama tidak semestinya mengambil masa yang sama untuk menulisnya walaupun dibuat oleh pembangun perisian yang sama pada persekitaran yang sama. Satu program mungkin lebih rumit dari problem yang lain. Kerumitan sesuatu kerja perlulah diambil kira dalam membuat anggaran.

2.5. Kelemahan COCOMO
Data empiris yang menyokong model ini mengunakan sampel projek yang terhad. Ini menambahkan kemungkinan menghasilkan keputusan yang tidak tepat kerana model yang berlainan bergantung kepada konstant yang tidak tetap. Walaubagaimanapun, dengan menggunakan data yang banyak dari projek-projek sebelum ini, boleh membuatkan keputusan COCOMO menjadi lebih baikc) Apakah perbezaan di antara kos anggaran dan harga jualan?
1.0 Kos Anggaran
Kos sasaran atau kos anggaran adalah paras kos yang kontraktor aakn cuba kekalkan pada keadaan biasa. Kos sasaran bertindak sebagai ukuran untuk kos sebenar produk/pembangunan yang akan dihasilkan. Kos sasaran boleh berbeza untuk jenis kontrak yang berlainan walaupun mempunyai objektif yang sama. Kos sasaran adalah pemboleh ubah yang paling penting dalam memberi kesan kepada kajian dan pembangunan
Kos anggaran boleh dikenalpasti melalui lima prosedur

Prosedur Penerangan
Estimate Size
(Anggaran saiz) Produk perisian selalunya diukur dalam Source Lines Of Code (SLOC). WBS, SLOC atau fungsi mata boleh digunakan untuk menanggarkan saiz perisian produk. Tentukan sama ada perisian tersebut dibangunkan menggunakan kod sumber baru atau kombinasi kod baru dengan kod lama. Anggaran kos untuk penyesuaian kod sedia adalah sama penting dengan anggaran kos untuk kod baru. Malah kadang-kadang penyesuaian kod lama lagi sukar untuk dibangunkan. Anggaran saiz perisian produk mesti berdasarkan kepada data lama (jika ada) dan pengalaman yang lepas-lepas
Estimate Cost and Effort (Anggaran Kos dan Usaha) Kunci utama pada peringkat ini adalah anggaran saiz untuk projek tersebut. Anggaran mesti termasuk semua aktiviti pekerjaan yang terlibat dengan tugas. Aktiviti ini termasuk upah pekerja untuk tugas kerja lain yang terlibat dengan projek tersebut. Anggaran kos perlu dibuat seawal kitar hayat projek iaitu sebaik sahaja keperluan perisian ditentukan. Anggaran kos selalunya mengenai usaha (effort) atau orang sehari/minggu, yang mana boleh diterjemahkan sebagai asas kadar upah buruh. Contoh:
Kos untuk 20 bulan kitar hayat projek adalah pada kadar 17.8 orang sehari, Kadar bayaran adalah RM 200 seorang sehari, maka jumlah kos adalah RM 71,200
Estimate Schedule (Anggaran Jadual) Tujuan membuat anggaran jadual adalah untuk menentukan jumlah masa (length of time) yang diperlukan untuk menyiapkan projek dan menentukan milestones yang utama dan membuat penilaian akan berlaku. Sebelum proses ini, anggaran fungsian WBS, saiz dan kos mesti disiapkan. Jadual anggaran boleh dihasilkan dengan cara manual atau dengan menggunakan model anggaran automatik atau kedua-duanya sekali
Inspect and Approve Estimate (Memeriksa dan Menyokong Anggaran) Tujuan pada peringkat ini adalah untuk meningkatkan kualiti anggaran yang dihasilkan dan mendapatkan komitmen pengurusan atasan. Objektif pada peringkat ini termasuk:
• pengesahan rekabentuk perisian dan fungsian WBS,
• verifikasi ke atas metod anggaran yang digunakan,
• memastikan data dan andaian yang digunakan di dalam membuat anggaran adalah betul,
• memperoleh saiz,
• jadual dan anggaran kos
• mengesahkan dan merekodkan anggaran rasmi untuk projek
Track Estimates
(Prestasi Anggaran) Tujuan pada peringkat ini adalah untuk memeriksa ketepatan anggaran apabila masa berlalu dan membangunkan data empiris dengan berlalunya masa. Anggaran mesti dlihat merentas masa untuk membandingkan perancangan dengan keadaan sebenar yang mendatang. Ini membolehkan kakitangan projek melihat progres dan bagaimana ketepatan mereka membuat anggaran.

2.0 Harga Jualan
Harga jualan atau Keuntungan sasaran adalah nilai keuntungan yang dirundingkan di dalam kontrak. Berikut Secara amnya terdapat 5 jenis kontrak iaitu:

2.1 Kontrak Harga Tetap
Di bawah kontrak jenis ini, kontraktor mesti membuat anggaran kos sasaran dengan berhati-hati. Kontraktor perlu melaksanakan kerja yang telah dipersetujui dalam nilai kontrak.

2.2 Kontrak Cost-plus-fixed-fee (CPFF)
Secara tradisi, kontrak cost-plus-fixed telah digunakan apabila ianya dipercayai harga yang betul tidak akan dapat dicapai walau apa cara pun. Dalam kontrak CPFF, kos mungkin berubah tetapi bayaran tetap sama. Ini kerana dalam kontrak cost-plus, kontraktor hanya bersetuju mengunakan usaha mereka yang terbaik dalam melakukan kerja.2.3 Kontrak Cost-plus-percentage-fee (CPPF)
Ia memberikan kelenturan maksima kepada pemilik dan membenarkan pemilik dan kontraktor bekerja sama dalam semua masalah teknikal, komersil dan kewangan. Walau bagaimanapun, ia tidak menyediakan jaminan kewangan terhadap kos yang terakhir. Kos yang mungkin lebih tinggi, walaupun tidak semestinya, kerana kurangnya insentif kewangan kepada kontraktor. Insentif yang ada hanyalah peningkatan pesaingan dan harapan untuk mendapat kontrak seterusnya.

2.4 Kontrak Guaranteed Maximum-share Saving (GMSS)
Kontraktor akan membayar bayaran tetap dari keuntungannya dan membayar balik untuk pembelanjaan kos sebenar untuk kejuruteraan, perkakas, buruh binaan dan semua kerja lain, tetapi hanya sehingga ke angka ‘ceiling’ yang ditetapkan sebagai “guaranteed maximum”. Penjimatan (saving) di bawah “guaranteed maximum” akan dikongsi diantara pemilik dan kontraktor. Kontraktor akan memikul tanggungjawab apabila ianya berada diluar harga jaminan maksima (guaranteed maximum).

2.5 Kontrak Fixed-price-incentive-fee (FPIF)
Kontrak FPIF adalah dengan kontrak harga tetap (fixed price) kecuali mereka mempunyai peruntukkan untuk membuat perubahan untuk keuntungan keseluruhan yang bergantung kepada kos akhir keseluruhan apabila projek siap dan ianya dipersetujui dahulu oleh kedua-duanya (pemilik dan kontraktor). Untuk mengunakan kontrak jenis ini, projek atau keperluan kontrak mestilah mapan. Kontrak menyediakan insentif kepada kontraktor untuk mengurangkan kos dan ini akan meningkatkan keuntungan. Kedua-dua pemilik dan kontrator berkongsi risiko dan penjimatan (saving).

d) Prinsip Brook menyatakan – “Meletakkan ramai orang ke dalam projek yang sudah lewat hanya akan melewatkan lagi projek itu”. Terangkan rasional dan kebenaran kata-kata ini.

Kenyataan tersebut ada asasnya dan memang benar. Projek adalah sangat komplek sehinggakan pecahan tugasan memerlukan penyelarasan yang teliti dan kawalan terhadap masa, kos dan pretasi.Seperti benda hidup, projek juga mempunyai kitar hayat. Dari permulaan yang perlahan, ianya akan terus maju sehingga tahap kemuncak dan seterusnya berkurangan dan akhirnya perlu ditamatkan. Tujuan asas projek adalah untuk mencapai tujuan yang spesifik

Prinsip Brook menyatakan “Meletakkan ramai orang ke dalam projek yang sudah lewat hanya akan melewatkan lagi projek itu.” Memang ada rasionalnya Brook berkata demikian. Ini adalah melibatkan dalam pengurusan jadual anggaran perisian.

Anggaran untuk pembangunan projek perisian mesti mempunyai unit ukuran. Contoh: usaha (effort) di ukur dalam seorang dalam jam (person-hours), seorang dalam seminggu (person-weeks), seorang dalam bulan (person-months) dan lain-lain..

Anggaran yang baik berupa penerangan mengenai skop projek, penilaian teknik yang digunakan, dan ketepatan anggaran yang dibuat. Anggaran awalan akan menghasilkan keputusan yang tepat dan boleh dipercayai anggarannya dan faktor kos yang mempengaruhi pembangunan perisian mudah difahami. Anggaran adalah satu proses yang berterusan apabila berlaku perubahan dari segi skop, perubahan perlu dilakukan apabila berlaku perbezaan parameter seperti usaha, kos, jadual, kakitangan dan lain-lain.

Berbalik kepada kata-kata Brook, apabila sesuatu projek yang lewat, penambahan jumlah pekerja akan menyebabkan projek semakin perlahan. Pekerja yang tidak berpengalaman akan menjadikan projek hilang tumpuan. Tugas memberikan /menyalurkan kemahiran akan mengambil masa yang lama. Mereka (pekerja baru) memerlukan satu tempoh masa tambahan bagi mengkaji konsep dan strategi projek berkenaan. Kualiti projek akan terjejas disebabkan oleh mengejar masa untuk disiapkan.

Kehendak pelanggan atau objektif utama projek tidak tercapai sepenuhnya. Kakitangan yang kurang mahir mungkin terdesak dengan tarikh akhir projek itu perlu disiapkan dan akan melakukan kerja yang tidak berkualiti (sub standard).

Dalam pada itu, apabila bilangan pekerja bertambah, terutama golongan pentadbiran, maka banyak juga fahaman serta ideologi mereka tentang konsep projek yang dijalankan. Percanggahan buah fikiran, idea dan strategi menjadikan organisasi berkenaan sukar mendapat kata bulat dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Ini memakan masa .

Penambahan pekerja akan menambahkan lagi jumlah kos. Penghetahuan yang diberikan untuk melaksanakan tugas juga melewatkan masa siap. Latihan perlu diberikan. Projek yang terbengkalai dari targetnya akan bertambah panjang.


Rujukan

Bob Hughes & Mike Cotterell. (2002). Software Project Management. (3rd ed.). Mc- Graw Hill, USA.

Chapman, C. & Ward, Stephen (1999). Project Risk Management: Process, Techniques and Insights. Wiley.

Clifford, F.G & Erik, W.L. (2000). Project Management – A Managerial Process. (2nd ed.),Mc-Graw-Hill, USA.

Thursday, August 27, 2009

Contoh assignment: CBEC1103 ELEMEN-ELEMEN E-DAGANG 5

SOALAN 1
Sejarah E-Dagang bermula dengan penggunaan EDI dalam penghantaran informasi perniagaan. Ini diikuti dengan penerimaan penggunaan Internet secara besar-besaran oleh orang ramai dan juga penumbuhan beberapa website e-dagang dan penumbuhan ekonomi baru.
a) Berikan definisi E-Dagang dari EMPAT perspektif.

1.0 Pengenalan
Dilema utama dalam aktiviti perdagangan sejak dahulu ialah jarak yang jauh. Untuk mengembangkan perniagaannya, pembekal perkhidmatan perlu meluaskan pasarannya yang akan melibatkan kos yang banyak seperti pengangkutan, penyelenggaraan dan sebagainya. Di samping itu faktor waktu juga perlu diambil kira, lebih-lebih lagi jika melibatkan perdangangan antarabangsa diantara negara yang berbeza zon waktunya. Ini sudah tentu merumitkan bagi mereka berurusan.

E- Dagang (kini lebih popular dengan istilah dotcom) merupakan satu alat atau mekanisma yang akan membantu pembekal perkhidmatan/produk menyelesaikan masalah ini. E-Dagang merupakan satu kaedah transaksi elektronik maya tanpa sempadan jarak atau waktu. Dalam suasana maya, organisasi dapat menubuhkan pejabat maya yang dapat dikunjungi oleh pelanggan pada bila-bila masa sahaja. Contohnya seorang penjual buku, cenderamata, memorablia dll dapat mendirikan gedungnya menerusi laman web selaku pejabat maya (lihat Amazon.com) Ini merupakan satu metodoloji perdagangan yang sangat ideal dan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan


1.1 Definasi E-Dagang dari EMPAT perspektif
Dari prespektif komunikasi, EC adalah penghantaran informasi, produk/perkhidmatan, atau pembayaran melalui talian telefon, rangkaian komputer, atau sebarang perkakasan elektronik yang berfungsi untuk menghantar maklumat.

Dari prespektif proses perniagaan, EC adalah aplikasi teknologi ke arah automasi transaksi perniagaan dan aliran kerja.

Dari prespektif servis (perkhidmatan), EC adalah peralatan (tool) untuk menyatakan keinginan firma, pelanggan dan pengurusan untuk memotong perbelanjaan servis dan pada masa yang sama meningkatkan kualiti produk dan meningkatkan kepantasan penghantaran servis.

Dari prespektif atas talian (Online), EC menyediakan kebolehan untuk membeli dan menjual produk dan informasi di dalam Internet dan servis atas talian (online) yang lain.

(Kalakota and Whinston 1997, 3)

b) Terangkan kebaikan E-dagang terhadap individu, organisasi dan
masyarakat.
1.0 Kelebihan kepada pelanggan/Individu
Mana-mana pengguna biasa yang ada komputer peribadinya tersendiri, ada telefon dan modem, ada akaun dengan mana-mana pemberi khidmat Internet (Internet Service Provider atau ISP), boleh berurusan dengan mana-mana ''pedagang'' yang telah mengiklankan barangannya atau perkhidmatannya menerusi Internet.

perniagaan menerusi talian tidak akan terhalang oleh aspek geografi. Produk yang dipasarkan menerusi talian boleh dicapai oleh pengguna dari serata dunia.Dengan itu membolehkan pelanggan membeli belah 24 jam dari mana-mana lokasi.

Antara kelebihan lain ialah menyediakan pelanggan dengan lebih pilihan, menyediakan barangan produk yang lebih murah dengan membuat perbandingan, penghantaran lebih cepat, maklumat terperinci, lelong, interaksi dengan pelanggan lain dan sebagainya.

1.1 Contoh kelebihan Pasaran Perdagangan Elektronik kepada individu:

1.1.1Automobil
Membolehkan pengguna mencari, membeli, menginsurankan, membuat penghantaran tanpa perlu pergi ke pengedar (dealer) & boleh lakukan carian di Yahoo! Untuk senarai pembekal kereta.

1.1.2Buku – Amazon.com
Pengguna boleh mencari, membuat pesanan dan membuat pembayaran melalui web dengan menggunakan cek atau kad kredit. Diskaun sehingga 30%.

1.1.3Penempahan Tiket Kapalterbang – Airasia.com
Menawarkan tiket yang lebih murah kerana tiada orang tengah (ejen)

1.1.4Stok & Keselamatan
Internet boleh mengantikan fungsi seorang broker saham. Pembelian & penjualan saham dilakukan tanpa melalui broker.
Contoh di Malaysia: Kenanga Broker

1.1.5Online flea Market
Penjual dan pembeli dipertemukan di dalam format lelongan untuk menjual produk peribadi dengan membenarkan penjual untuk menyenaraikan barangan dan pembeli pula boleh membida barangan secara atas talian (online)
Contoh: e-bay, lelong.com

2.0 Kelebihan kepada Organisasi
E-dagang semakin meluas digunakan di kalangan masyarakat Internet terutama di negara-negara barat mulai pada pertengahan tahun 1990an. Malah e-dagang sekarang ini diakui oleh syarikat-syarikat antarabangsa dan pakar-pakar pemasaran sebagai satu sektor perniagaan dan pemasaran yang tidak boleh diabaikan lagi dan menjadi satu alternatif wajib untuk apa jua jenis perniagaan yang ingin pergi ke peringkat antarabangsa.
Salah satu kebaikan dan keuntungan daripada menggunakan kaedah e-dagang ini ialah perangkaian dan integrasi di antara semua syarikat-syarikat yang berhubung baik sebagai pembeli, penjual ataupun penyedia perkhidmatan yang berkenaan. Dengan cara ini pertukaran maklumat dan transaksi perniagaan dapat dijalankan daam sekelip mata yang dahulunya mungkin dibelenggu oleh karenah mengisian borang-borang kertas dan birokrasi.
Secara idealnya semua ini dapat dijalankan dengan efisyen oleh semua pihak yang terlibat dalam rangkaian e-dagang itu dan tidak dibelenggu oleh isu-isu ketidakserasian (incompatibility) atau piawaian (standard) teknologi dan telekomunikasi yang tidak serupa. Ini telah ditawarkan oleh teknologi Internet yang menggunakan protokol telekomunikasinya yang dipanggil TCP/IP yang telah diterima pakai sebagai satu piawaian yang membolehkan sebarang pelantar (platform) komputer dapat saling berhubung dan bertukar maklumat dengan mudah. Pengguna Web juga dapat berinteraksi dengan dunia Web dengan mudah dengan hanya menggunakan sebuah perisian pelayar Web (Web browser) seperti Netscape Navigator, Internet Explorer dan lain-lain lagi.
Penggunaan e-dagang oleh sesebuah syarikat itu juga dapat membantu mengintegrasikan semua bahagian dalaman syarikat tersebut dengan sesebuah transaksi perniagaan itu untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Sebagai contohnya apabila pelanggan membuat tempahan pembelian menerusi e-dagang, tempahan tersebut boleh dengan serta merta dihantar kepada beberapa bahagian dalaman yang berkenaan seperti bahagian penjualan, bahagian logistik dan bahagian pembuatan. Dengan ini pengkoordinasian dalaman untuk memenuhi pesanan tersebut akan menjadi lebih efisyen.
E-dagang sebenarnya terdiri daripada beberapa komponen yang mempunyai ciri-ciri dan fungsinya yang tersendiri sebagai contohnya Pertukaran Data Elektronik atau Electronic Data Interchange (EDI), Internet, pensijilan digital, tandatangan digital, wang digital, Electronic Funds Transfer , Electronic Catalogs, Intranets, Kod Bar dan lain-lain lagi
Jika halangan utama bagi seseorang usahawan menjalankan perniagaan di bandar (untuk peluang pasaran yang lebih luas) ialah kadar sewa bangunan yang tinggi, maka dengan E-Dagang masalah itu tidak wujud lagi. Dengan menempatkan perniagaan di sebuah pelayan web utama, mereka telah menempatkan diri secara global. Ini kerana teknologi web membolehkan ia diakses dari mana-mana tempat sekalipun. Apa yang menarik lagi ialah kosnya secara relatif adalah amat kecil. Contohnya untuk menempatkan perniagaan produk/perkhidmatan di pelayan web Yahoo Geocities atau Fortunecity, dua buah pelayan web yang mempunyai komuniti berjuta-juta pengguna Internet anda hanya perlu membayar lebih kurang RM100-150 sebulan. Potensi pasaran usahawan ialah kesemua komuniti Yahoo Geocities/Fortunecity khususnya dan pengguna Internet amnya. Selain itu usahawan turut ditawarkan khidmat penyelenggaraan perniagaan maya mereka.

3.0 Kelebihan kepada Masyarakat
Bagi E-dagang Internet, apa yang diharapkan ialah kecepatan penghantaran dan penerimaan barangan (atau perkhidmatan), terdapat maklumat produk yang lebih terkini dan rapi, terdapat kemudahan membuat pesanan on-line, peningkatan usaha pemasaran massa, dan penyingkiran orang tengah. Andainya semua ini wujud atau dapat diwujudkan, matlamat mutakhir ialah harga barangan (atau perkhidmatan) itu akan menjadi lebih murah dan kompetitif.

Dengan E-dagang sesebuah syarikat atau individu boleh melakukan transaksi jual dan beli dari dan di mana sahaja di dunia ini. Pra syarat terpenting untuk menjalankan perniagaan dalam suasana yang menggunakan teknologi E-Dagang ini ialah pemilikan kelengkapan IT yang sesuai dan prasarana telekomunikasi yang membolehkan anda mengkases Internet. Dengan itu, lebih ramai individu bekerja di rumah; kurang perjalanan untuk membeli belah, mengurangkan kesesakan trafik, mengurangkan pencemaran udara, harga barangan lebih murah dan seterusnya menyebabkan kos hidup lebih murah.c) Bincangkan perihal had teknologi dan bukan-teknologi E-dagang.

1.0 Pengenalan
Perihal had teknologi adalah merupakan kekangan-kekangan yang berlaku dalam teknologi elektronik perdagangan yang mungkin tidak dapat dilaksanakan pada satu-satu masa atau keadaan tertentu. Manakala bukan teknologi E-dagang pula ialah sesuatu perisian atau perkakasan yang tidak membabitkan E-dagang dan tidak boleh dikatakan sebagai sebahagian daripada komponen-komponen E-dagang.

2.0 Had teknologi e-dagang

2.1 Kebolehgunaan Laman (Web Usability)
Kebolehgunaan laman didefinisikan berdasarkan beberapa kriteria (Egger, 2003) seperti berikut iaitu:
i. Kemampuan untuk bernavigasi di sekitar laman.
ii. Kemampuan untuk mencari maklumat-maklumat yang dikehendaki.
iii. Pengguna boleh memahami struktur laman; tahu langkah yang perlu dibuat seterusnya.

Dengan kata lainnya, kebolehgunaan yang dimaksudkan di sini adalah rekabentuk laman yang boleh memudahkan navigasi dan carian di mana memerlukan hanya sedikit masa dan usaha oleh pengguna (mesra pengguna).

Kemampuan sesebuah laman untuk memudahkan navigasi laman dan carian maklumat adalah amat penting kepada para pengguna. Kanerva et al. (1997) dalam kajiannya telah menghuraikan tentang tiga jenis kesilapan yang sering berlaku semasa navigasi iaitu; pengguna tidak mengetahui di mana kedudukan mereka semasa di laman; tidak mengetahui ke mana mereka boleh pergi dan tidak memahami bagaimana cara untuk bernavigasi. Conklin (1987), Edwards dan Hardman (1987), Nielsen (1990) dan Pitkow dan Kehoe (1996) juga mempunyai pendapat yang sama. Sehubungan dengan itu, menjadi satu cabaran bagi pereka laman untuk memastikan bahawa laman web yang dibina mampu mengatasi masalah-masalah di atas. Persoalan yang perlu diambil kira oleh pereka laman web adalah bagaimana untuk membangunkan laman web yang boleh memudahkan pengguna melakukan aktiviti eksplorasi dan carian maklumat

2.2 Keselamatan, kebolehpercayaan, piawaian
Terdapat beberapa kaedah pembayaran yang digunakan dalam e-dagang, sebagai contohnya melalui Kad Kredit, Kad Debit, E-Wallet dan juga Kad PraBayar.

Kad kredit adalah satu kaedah pembayaran yang lazimnya digunakan oleh pelanggan untuk menjalankan transaksi samada secara atas talian mahupun transaksi biasa. Walaupun kad kredit merupakan satu kaedah pembayaran yang popular di kalangan pembeli atas talian, kebanyakan pengguna tidak mahu menerima kemudahan ini disebabkan oleh faktor-faktor keselamatan seperti pencerobohan kad kredit.

Piawai teknikal adalah penting dalam operasi semua lapisan infrastruktur. EC bergantung sepenuhnya kepada rangkaian. Sambungan antara rangkaian di sebarang paras tidak mungkin dapat dilakukan oleh sekiranya piawai tidak bangunkan dan bersangkutan dengan pembekal komponen rangkaian (untuk kedua-dua perisian dan perkakasan) dan pembekal rangkaian dan operator.


2.3 Pembelian secara online
Nielsen (2001) menegaskan bahawa kelemahan dalam rekabentuk laman web merupakan faktor utama yang menjejaskan keuntungan pekedai-pekedai atas talian. Beliau menjelaskan bahawa beberapa kesilapan dalam rekabentuk laman yang sering wujud adalah termasuk masa muat-turun yang perlahan, warna pautan yang tidak selaras, ‘scrolling’ yang terlalu panjang, animasi yang sentiasa berulang dan sebagainya.


3.0 Had Bukan Teknologi e-Dagang
3.1Isu Polisi Undang-Undang Awam dan Kebebasan Peribadi (Public Policy Legal and Privacy Issues)

Di dalam rangka kerja Kalakota dan Whinston, berbagai lapisan infrastruktur adalah disokong oleh dua tiang, iaitu tiang ‘polisi awam’ dan tiang ‘piawai teknikal’.

Polisi Awam berkaitan dengan etika, sosial dan rangka kerja undang-undang yang mana peniagaan dijalankan. Memandangkan organisasi menjalankan perniagaan elektronik dilakukan secara maya, maka sukar untuk melaksanakan polisi. Contoh: Perjudian atas talian sah kepada sesuatu negara tetapi tidak sah kepada negara lain, namun polisi sukar dibuat kerana perniagaan seperti ini berlaku secara maya.

Peningkatan kepentingan dalam peningkatan pengunaan EC, di dalam dan di luar negara menunjukkan pentingnya polisi awam diadakan.3.2 Kepercayaan Pengguna
E-Dagang melibatkan transaksi perniagaan menerusi rangkaian telekomunikasi iaitu Internet. Penerimaan para pengguna terhadap teknologi E-Dagang ini masih di tahap yang rendah. Pelanggan tidak berhubungan secara langsung dengan peniaga. Sehubungan dengan itu, perniagaan yang melibatkan atas talian ini sudah tentu mengundang faktor ketidakpercayaan di kalangan para pelanggan untuk berurusan melalui kaedah ini. Apabila pengguna memasukkan maklumat peribadi dan kad kredit, mereka berkemungkinan besar terdedah kepada penggunaan yang tidak beretika dan penyebaran maklumat kepada pihak yang tidak sepatutnya.

Walaupun pengguna hanya melakukan ‘window shopping’ tanpa membeli sebarang produk, kemungkinan data-data mengenai aktiviti mereka dikumpul secara automatik dan disalahgunakan atau disebarkan tanpa pengetahuan mereka (Ohlson, 1999). Dengan ini menimbulkan persoalan dan tanda tanya di kalangan pengguna, sejauh manakah tahap keselamatan terhadap maklumat yang diberi agar tidak berlaku penyelewengan dan eksploitasi oleh mana-mana pihak. Kurangnya elemen trust di kalangan pengguna telah menjadi penghalang utama

terhadap perkembangan E-Dagang. Kebanyakan pengguna tidak percaya untuk berurusan di atas talian. Hampir 95% pengguna yang menolak untuk memasukkan maklumat peribadi mereka ke dalam laman web. 63% daripada pengguna ini menyatakan yang mereka tidak percaya terhadap proses pengumpulan maklumat terbabit (Hoffman et al 1999).

Faktor kejayaan kritikal bagi aplikasi e-dagang adalah bergantung kepada kepercayaan pengguna. Kewujudan teknologi Internet telah dijangkakan membawa perubahan yang agak besar dalam sektor perniagaan dan sektor kewangan.

Walaubagaimanapun, peningkatan penggunaan Internet oleh pengguna tidak membawa kepada peningkatan terhadap penggunaan aplikasi yang melibatkan e-dagang (Rosencrance, 2002). Ini jelas menunjukkan bahawa pengguna masih belum bersedia untuk menggunakan Internet sebagai medium untuk urusan jual beli kerana di dorong oleh rasa ketidakpercayaan terhadap syarikat atas talian (online vendors).

3.3 Tiada Interaksi Secara Langsung
Urusniaga menerusi skrin komputer menjadi salah satu faktor penghalang terhadap pembinaan trust. Pelanggan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan peniaga sebenar. Di dalam Internet, tugas peniaga diganti dengan kolum FAQ (Frequently Asked Question). Satu cara untuk mewujudkan interaksi yang lebih berkesan di antara pelanggan dan peniaga adalah dengan mewujudkan agen yang boleh membantu pelanggan. (Egger, 2003)

3.4 Kebolehpercayaan Terhadap Maklumat
Memandangkan kebanyakan individu mampu membina laman sendiri dan mendaftar nama domain, jadi agak sukar untuk membezakan laman yang sah dan penipuan. Kadangkala, maklumat yang dipaparkan boleh disalahgunakan. Ini kerana, maklumat-maklumat yang terkandung di dalam laman web boleh diubahsuai tanpa meninggalkan sebarang kesan. Terdapat juga syarikat yang tidak selalu mengemaskini laman mereka. Ini akan memberi kesan terhadap transaksi seperti harga, deskripsi dan status produk. Contohnya, mungkin harga barangan lebih murah berbanding dengan harga asal, ataupun barangan tersebut sudah tiada di pasaran. (Egger, 2003


d) Perihal had mana yang lebih senang diatasi; teknologi atau bukan-teknologi, mengapa?

1.0 Had yang lebih senang diatasi
Berdasarkan kepada perbincangan pada soalan 1(c) saya berpendapat had teknologi lebih senang diatasi. Berkenaan Isu Kebolehgunaan Laman (Web Usability), penyelidikan dalam bidang hipermedia telah mencadangkan beberapa strategi untuk merekabentuk laman web yang baik iaitu pertama, mengambil kira jenis aktiviti yang ingin dilakukan. Jenis aktiviti seperti carian dan eksplorasi akan menentukan cara penstrukturan atau penyusunan maklumat-maklumat di dalam sistem. Sekumpulan penyelidik telah mengkaji hubungkait di antara jenis aktiviti dan struktur maklumat (Gay et al, 1991; Radha dan Murphy, 1992; Mohageg, 1992; Utting dan Yankelovich, 1989). Mereka menyimpulkan bahawa aktiviti eksplorasi disokong oleh rangkaian atau kombinasi struktur maklumat. Sebagai contohnya, struktur hiperlink yang boleh dijumpai dalam setiap laman web. Berdasarkan kajian ini juga mendapati bahawa aktiviti carian disokong oleh struktur maklumat berhirarki sepertimana yang digunakan oleh kebanyakan kedai atas talian. Kriteria yang kedua ialah jenis aktiviti juga menentukan bantuk sokongan navigasi. Sebagai contohnya, kajian telah menemukan bahawa aktiviti carian adalah paling sesuai menggunakan navigasi yang berbentuk hirarki, manakala aktiviti eksplorasi adalah paling berkesan jika rekabentuk laman web dipersembahkan secara grafik. (Edwards dan Hardman, 1989; Hammond dan Allison, 1989; Monk, 1989; Smith et al, 1997)

Rekabentuk visual sesebuah laman juga merupakan salah satu faktor dalam kebolehgunaan laman web. Risden et al (2000) telah mengkaji tentang penggunaan penvisualan 3 Dimensi secara interaktif yang mampu memberikan gambaran global terhadap sebuah laman web yang agak besar. Di dalam kajian tersebut, mereka menggunakan janaan komputer 3 Dimensi yang berbentuk graf hiperbola untuk memodelkan laman web Snap.com. Struktur ini mampu mempersembahkan gambaran keseluruhan setiap muka di dalam laman berkenaan. Sebagai perbandingan, rekabentuk laman dalam versi 2 Dimensi dibangunkan. Ujian telah dibuat ke atas kedua-dua laman tersebut dan keputusan telah menunjukkan bahawa pengguna bagi laman 3 Dimensi mampu melaksanakan aktiviti navigasi dan carian lebih cepat berbanding pengguna yang menggunakan laman 2 Dimensi

Berkenaan isu keselamatan pembelian secara online menggunakan kad kredit, Terdapat dua protokol keselamatan yang digunakan untuk keselamatan transaksi iaitu Secure Socket Layer (SSL) dan Secure Electronic Transaction (SET).

1. Secure Sockets Layer (SSL) (Deitel et al, 2001)
Protokol SSL yang dibangunkan oleh Netscape Communication merupakan protokol yang tiada hak milik yang mana ianya digunakan untuk melindungi komunikasi di dalam internet dan web. SSL diletakkan di dalam kebanyakan pelayar web termasuk Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer dan pelbagai produk perisian yang lain. Ianya beroperasi di antara protokol komunikasi TCP/IP dan aplikasi perisian.

2. Secure Electronic TransactionTM (SETTM) (Deitel et al., 2001)
Secure Electronic Transaction (SET) Protocol, dibangunkan oleh Visa International. Master Card telah direkabentuk secara spesifik untuk melindungi transaksi pembayaran. SET menggunakan sijil elektronik untuk mengesahkan setiap pihak yang berurusniaga dalam transaksi e-dagang termasul pelanggan, peniaga dan pihak bank. Public-key cryptogrphy digunakan untuk melindungi maklumat apabila ianya bergerak dalam rangkaian web

E-dagang telah diadaptasi daripada satu teknologi yang telah hampir dua dekad lalu diperkenalkan iaitu Electronic Data Interchange (EDI). Jika berurus niaga menggunakan teknologi EDI, peniaga perlu menggunakan perisian khas serta rangkaian persendirian yang sulit (Laudon, 2002). Keadaan ini tentunya akan mengehadkan peniaga kecil dan sederhana untuk menjalankan perniagaan memandangkan cara ini melibatkan kos yang tinggi. Walaupun begitu, perkembangan Internet dan teknologi web pada masa kini telah mengubah keadaan tersebut. Sekiranya seseorang peniaga ingin menjalankan perniagaan e-dagang, maka beliau hanya perlu menyediakan satu laman web yang mempunyai antara muka yang menarik dengan memberikan maklumat tentang perniagaannya serta beberapa langkah keselamatan ketika menjalankan operasi di rangkaian. Seterusnya, pengguna boleh berurus niaga dengan peniaga menggunakan Internet atau rangkaian awam yang lain. Urusniaga secara ini dapat mengurangkan kos, dan selain itu kawasan perniagaan menjadi lebih luas.


SOALAN 2
Sebuah “Electronic Marketplace” merupakan sistem maklumat yang bertindak sebagai tulang belakang pasar e-Dagang. Dalam “Electronic Marketplace” terdapat sokongan jaringan infrastruktur, rangka teknologi, dan aplikasi infrastruktur perniagaan untuk menyokong pelbagai fungsi dan servis e-dagang.

a) Nyatakan LIMA (5) sifat sistem pasar elektronik dari perspektif ekonomi.
Elektronik Marketplaces adalah sistem informasi yang bertindak sebagai tulang belakang kepada pasaran perdagangan elektronik. Ini termasuk menyokong rangkaian infrastruktur, rangka kerja teknologi, dan aplikasi perniagaan infrastruktur untuk menyokong berbagai fungsian dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pasaran perdagangan elektronik.

Bakos (1991, 297) menyatakan terdapat 5 ciri sistem pasaran elektronik dari preseptif ekonomi.

1. Sistem pasaran elektronik mengurangkan kos pelanggan dalam usaha mendapatkan maklumat mengenai harga dan produk dari berbagai pembekal.
2. Manfaat terhadap perlibatan individu di dalam pasaran elektronik akan bertambah apabila banyak lagi organisasi memasuki sistem ini.
3. Elektronik markerplaces boleh mengenakan kos yang bererti apabila peserta bertukar kepadanya
4. Elektronik marketplaces memerlukan pelaburan kapital yang besar dan menawarkan perkembangan ekonomi yang kukuh.
5. Bakal peserta di dalam elektronik marketplaces akan menghadapi ketidak pastian mengenai manfaat yang sebenar apabila menyertai sistem ini

Elektronik markerplaces memerlukan pelaburan tetap yan tinggi dalam pembangunan sistem, tetapi setelah sistem berjaya dibangunkan, kos marginal akan dikurang untuk koordinasi inter-organiasai dan keupayaan mengawal banyak transaksi

b) Bandingkan ”marketplaces” dengan “marketspaces”. Apakah kebaikan dan keburukan mereka?

1.0 Pendahuluan
Secara umumnya tiada perbezaan ketara diantara “Market Places” dengan “Market Space”. Marketplace boleh dianggap tempat diniagakan, tempat didagang. kalau secara tradisional marketplaces ialah di kedai-kedai atau di pasar-pasar. secara digital, marketplaces ialah di internet di site serta server yang terpilih.
Electronic MarketPlaces juga merupakan sistem maklumat di antara organisasi yang membenarkan penjual dan pembeli yang terlibat untuk bertukar maklumat tentang harga & tawaran tentang produk

Firma yang menjalankan sistem ini dikenali sebagai intermediary (orang tengah
Marketspace adalah ruang-ruang dalam pasaran yang diniagakan itu, samaada kecil sederhaana atau besar. kalau kedai marketspace adalah kecil jika dibandingkan marketspace untuk hypermarket seperti giant atau jusco, tesco. begitu juga dengan online adakah ruang perniagaan hanyalah dengan mengunakan satu site, perbagai site dan beranika site.
Pasaran perdagangan Elektronik (E-commerce markets) adalah laman web yang boleh dimasuki secara global yang menyediakan pasaran perdagangan elektronik yang menyokong aktiviti penjualan dan pembelian atas talian. Akitiviti perniagaan dilakukan secara elektronik dengan menyediakan saluran yang boleh dicapai oleh penjual dan pembeli diperingkat global. Ini berbeza pasaran tradisional yang urusan perniagaan dilakukan secara interaksi dan komunikasi bersemuka.

1.1 E-commerce markets:
1. Memudahkan transaksi di antara penjual & pembeli terutamanya di dalam menyokong langkah-langkah proses penyelesaian pesanan.
2. Fokus kepada aktiviti interaktiviti dan interaksi diantara pembeli & penjual
3. Mesti disokong oleh tempat pasaran elektronik (Electronic marketsplace)

2.0 “marketplaces” dan “marketspaces”- Kebaikan serta keburukan

2.1 Kesan Pasaranan Elektronik Kepada Struktur Industri
Strader dan Shaw (1997) telah mengenalpasti 2 fasa yang mungkin dilalui oleh struktur industri dengan adanya pasaranan elektronik
2.1.1Pendigitan Mekanisma Pasaranan
a) Menyediakan mekanisma yang efektif (mengurangkan kos carian kepada pengguna) – jimat wang dan masa dalam usaha mengumpul tentang harga, kualiti dan ciri-ciri produk
b) Menyediakan pertukaran maklumat antara pengguna dan penjual  tawaran paling menarik
c) Membuang orang tengah (pemborong) dari rantaian nilai
d) Pengeluar mendapat keuntungan yang lebih banyak


2.1.2Pendigitan Produk dan Pengagihan Produk
e) Buku, suratkhabar, majalah, perisian komputer, movie, muzik di jual dalam bentuk digital
f) Pasaran elektronik dan rangkaian pengedaran membolehkan aktiviti yang lebih banyak antara penjual dan pembeli dalam satu tempat termasuklah pemasaran, pesanan, pembayaran dan pengagihan
g) Mengurangkan harga produk, kos rantaian nilai (inventori, pembungkusan dan kos penghantaran)

2.2Kesan ke atas Pasaran Komuniti
Produk komuniti adalah di pasaran komuniti adalah sama untuk semua penjual adalah sama. Oleh itu pembeli akan membeli penjual yang menjual harga yang lebih rendah. Contoh produk: produk pertanian, bond kerajaan, produk hasil bumi atau emas.

2.3Kesan ke atas Pasaran Perbezaan (differentiated)
Ia akan menyebabkan kuasa penjual dalam pasaran akan berkurangan. Ini kerana pelanggan boleh melakukan kajian sebelum membeli sesuatu produk.

c) Bandingkan perbezaan di antara pasar tradisional dengan pasar digital.
1.0 Perbandingan di antara Pasar Tradisional dengan Pasar Digital

Strader & Shaw (1997) telah membangunkan model untuk membuat perbandingan berdasarkan kepada dua perspektif iaitu:
a) Dari perspektif pembeli
b) Dari perspektif penjual

1.1 Dari Persepktif Pembeli
5 Kos Yang Terlibat:
1. Harga produk adalah jumlah kos produksi, kos koordinasi, dan keuntungan ke atas rantaian nilai (value chain) yang menyediakan produk atau perkhidmatan.
2. Kos carian termasuk masa, usaha dan wang yang terlibat di dalam pencarian untuk penjual yang menawarkan harga yang berpatutan
3. Kos risiko termasuk kos yang terlibat di dalam meminimumkan risiko transaksi dan juga kos yang berkaitan dengan kehilangan nilai semasa transaksi. Contoh: risiko ekonomi, risiko prestasi dan cukai jualan
4. Kos pengagihan dan cukai yang terlibat semasa memindahkan barangan daripada penjual kepada pembeli dan cukai ke atas jualan
5. Kos pasaranan merupakan penglibatan dalam pasaranan. Percuma untuk memasuki pasaranan tradisional, tetapi pasaranan elektronik (e-markets) kemungkinan memerlukan pembeli untuk membayar kos tetap kemasukan dan/atau kos transaksi kepada firma yang menjalankan e-markets.

Harga produk Kos carian Kos risiko Kos pengagihan Cukai jualan Kos pasaranan
Tradisional Tinggi Tinggi Rendah Rendah Tinggi Rendah
E-pasaranan Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
Jadual 1 : Perbandingan kos yang terlibat daripada perspektif pembeli1.2 Dari Perspektif Penjual

Pasaranan elektronik menyediakan penjual manfaat tertentu seperti pasaranan yang lebih besar dan pengurangan kos tertentu.

Keburukkan adalah kompleksiti operasi perniagaan bertambah kerana mereka perlu belajar bagaimana memasuki pasaranan elektronik dan belajar operasi perniagaan yang baru

Kos yang terlibat:

1. Kos Pemasaran
- Tradisional - perlukan TV, radio, suratkhabar, Yellow Pager – kos tinggi
- Pasaranan Elektronik - Internet sebagai saluran pemasaran (kos lebih rendah)


2. Kos Overhead
- Tradisional – kos tetap (sewa kedai & gudang dalam bentuk fizikal) – kos tinggi
- Pasaranan Elektronik – kos kurang kerana kedai virtual & pauta terus kepada gudang

3. Kos Inventori
- Tradisional – kos mengurus dan pegangan inventori kos tinggi
- Pasaranan Elektronik – kos mengurus dan pegangan inventori kos tinggi kecuali apabila produk digital seperti perisian & CD musik kos menjadi lebih rendah

4. Kos Pengagihan (kos ekspedisi (shipping) dan kos penghantaran)
- Tradisional – kos adalah lebih murah kerana pelanggan selalunya datang sendiri ke kedai dan memindahkan produk tersebut ke tempat mereka.
- Pasaranan elektronik yang bukan produk digital mempunyai kos yang tinggi kerana terdapat kos ‘shipping’ dan penghantaran.. Tetapi pasaranan elektronik menjadi rendah jika produk yang dipasarankan adalah berbentuk digital boleh dimuat turun dari laman web

5. Kos Produksi (termasuk kos pengeluaran produk, buruh dan barangan)
- Produk digital lebih murah berbanding tradisional dan produk fizikal.Tradisional (produk) E-market (bukan digital) Pasaranan e-market (digital)
Pengiklanan Tinggi Rendah Rendah
Overhead Tinggi Rendah Rendah
Inventori Tinggi Tinggi Rendah
Produksi Tinggi Tinggi Rendah
Distribution Rendah Tinggi Rendah

Jadual 2 :Perbandingan kos yang terlibat dari perspektif penjual

d) Bincangkan perbezaan antara “supply chain” dan “value chain”.
Bagaimanakah mereka berkaitan?

Hari ini, pengguna pasaran global, kedua-dua pihak pengguna akhir dan pengguna bisnis menginginkankedua-dua pihak pengguna akhir dan pengguna bisnis menginginkan peningkatan tahap kualiti produk dan perkhidmatan.

Pengurusan Rantaian Bekalan (Supply Chain Management SCM)SCM adalah satu sistem Inter-Enterprise yang bersilang fungsian (cross-functional) yang menggunakan IT untuk menyokong dan mengurus hubungan antaran beberapa proses syarikat perniagaan utama dan pembekal, pelanggan dan rakan kongsi peniaga.

Kunci aktiviti SCM termasuk

• Perancangan pengeluaran
• Pembelian
• Pengurusan material
• Pengedaran
• Perkhidmatan pelanggan
• Ramalan Penjualan

Matlamat utama SCM adalah untuk mencipta hubungan perniagaan/rantaian bekalan yang cepat, cekap dan pada kos rangkaian yang rendah. EC dan Internet merubah sifat dasar SCM, dan mendefinasikan bagaimana pelanggan belajar mengenainya, memilih, pembelian, dan menggunakan produk dan perkhidmatan. Hasilnya perubahan kepada rantian bekalan B2B kepada fokus-pengguna (consumer-focused) daripada fokus-produk (product focused).

Dengan adanya SCM yang baik, penghasilan produk mengunakan kaedah JIT (Just-in-time) dapat dilakukan dengan jayanya.
Sebagai contoh rantai bekalan bagi pembuat kereta mengandungi semua aktiviti yang dijalankan oleh setiap pembekal komponen kereta. ini termasuklah pembuat enjin, pembuat cermin, pembuat seat kereta, pembuat tayar dll. Jabatan yang bertanggungjawab untuk membeli komponen haruslah mencari komponen yang dijual pada kadar termurah. ini dilakukan dengan mengenalpasti pembekal2 (vendors) dan minta mereka untuk menyediakan bida (bids) yang menawarkan barangan yang akan dijual dan harga yang akan dikenakan. Jabatan kemudiannya akan memilih vendor yang menawarkan harga terendah tapi masih menawarkan barangan yang memenuhi standard.
SCM seterusnya adalah proses yang memerlukan business untuk mengambil bahagian yang aktif dengan pembekal untuk memperbaiki produk dan proses yang terlibat. contohnya menjalinkan hubungan jangka masa panjang & saling berkerjasama
Kemunculan konsep JIT (Just-In-Time) telah menunjukkan kepentingan masakini pasaran kompetitif dan global memerlukan organisasi untuk bersaing dari segi kos dan kualiti(Value)

Pendekata, kos mengenepikan sistem pengurusan kualiti adalah mahal harganya dan sesebuah organisasi mungkin kehilangan pasaran. Seperti mana yang telah dipelajari, bisnis dan pengguna telah menggunakan EC seperti EDI dan rangkaian ATM sejak dulu lagi. Walaubagaimanapun, Internet telah mencipta berbagai kemungkinan kerana popularitinya dan menyebaran melalui seni bina terbuka.

Faktor penting Internet memainkan peranan penting dalam EC:
• Internet merupakan rangkaian global umum untuk rangkaian
• Bisnes boleh menggunakan Internet untuk bisnis-ke-bisnis komunikasi seperti EDI
• Bisnis juga boleh mengunakan Internet untuk EC bisnis-ke-pengguna dengan membina kehadiran di dalam Internet (contoh: laman web) yang membenarkan perluasan bekalan rangkaian melalui elektronik kepada rumah pengguna.
• Kos pembinaan dan menjalankan rangkaian untuk aplikasi rangkaian mengunakan Intetnet adalah jauh lebih murah jika menggunakan rangkaian persendirian atau menggunakan perkhidmatan Value Added Network (VAN)Rujukan

A.F. Salam et. al. (2005). “Trust in e-commerce”. New York: ACM Press.

Araujo & Araujo (2003). “Developing Trust in Internet Commerce”. Toronto: IBM Press.

Barnard, L. Wesson, J. (2004). “A trust model for e-commerce in South Africa”. South Africa: South African Institute for Computer Scientists and InformationTechnologists.

Deitel, Deitel & Nieto (2001). “E-Business & E-Commerce: How to program”. New Jersey. Prentice Hall.

Egger, F. N. (2000). “Trust me, I’m online vendor”. New York: ACM Press.

Kalakota, R and Whinston, A B (1997) Electronic Commerce: A Manager’s guide, Reading, MA: Addison Wesley

Open university Malaysia (2006) CBEC1103 elements of E-Commerce. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd

Saturday, August 22, 2009

Etika Professional 6 : Nizar Assignment

1.0 PENGENALAN
Kisah ini berlaku pada 4 tahun yang lalu. Seorang guru yang bernama Bakar (bukan nama sebenar) yang bertugas di sebuah sekolah di pendalaman Tawau, Sabah. Beliau telah berkhidmat selama 20 tahun dan dilantik sebagai Guru Besar di sekolah tersebut semenjak 5 tahun yang lalu.

Pada pertengahan Januari 2004, seorang kontraktor telah datang ke sekolah. Kontraktor tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kamaruddin (bukan nama sebenar), dan menyatakan bahawa beliau telah mendapat tender pembersihan di sekolah tersebut. Bakar meminta untuk melihat surat atau bukti yang boleh mengesahkan kenyataan tersebut. Pada mulanya kontraktor tersebut teragak-agak atau keberatan untuk mengeluarkan surat tersebut, tetapi akhirnya beliaupun mengeluarkan lantikan beliau sebagai kontraktor di sekolah tersebut. Bakar melihat bahawa nilai tender yang terdapat pada surat tersebut adalah sebanyak RM5000. Skop kerja pembersihannya pula adalah memotong rumput di seluruh kawasan sekolah, membersihkan parit dan pagar sekolah. Segala kos pembersihan kontraktor tersebut adalah di bawah tanggungan kontraktor tersebut.

Oleh kerana bilik pentadbiran tersebut agak sibuk Kamaruddin mengajak Bakar ke kantin. ” Bos, bagaimana kalau bos sain surat pengesahan ini dan saya bagi bos RM500 dan abis cerita” kata kontraktor tersebut kepada Bakar setibanya mereka di kantin sambil menghulurkan beberapa keping not RM100 kepada Bakar. Bakar terkejut bukan kepalang. ” Saya tidak beranilah encik ”, kata Bakar kepada kontraktor tersebut. Bakar cuba menolak dengan cara lembut tetapi kontraktor tersebut mendesak. Ternyata sekali bahawa beliau cuba mendapatkan wang tersebut tanpa melakukan tugasan yang diamanahkan di sekolah tersebut. ” Tak apalah bos, saya kasi ’up’ RM700, dan bos fikir dahulu. Esok saya akan datang lagi”, ujar Kamaruddin kepada Bakar.
Keesokkan harinya, kontraktor tersebut datang lagi ke sekolah. Beliau dengan gembiranya meletakkan 7 keping not RM100 di atas meja Bakar, dan meminta Bakar menandatangani surat selesai kerja pembersihan untuk beliau mendapatkan tuntutan pembayaran. Namun Bakar tetap dengan pendiriannya. Kontraktor tersebut kelihatan agak marah dengan tindakan Bakar, tetapi Bakar melihat bahawa kontraktor tersebut cuba sedaya-upaya mengawal kemarahannya. ” You betul-betul tidak mau duitkah? Tak apalah bos, saya tinggalkan duit dan surat ini di sini. Esok saya akan datang lagi”, kata kontraktor tersebut dengan penuh nada kekecewaan. Kontraktor tersebut terus pergi tanpa sempat Bakar berkata apa-apa.

Pada hari ketiga dan keempat, kontraktor tersebut tidak datang ke sekolah. Bakar mengandaikan bahawa kontraktor tersebut cuba memberikan masa yang lebih banyak kepadanya untuk memikirkan tawaran tersebut. Pada hari kelima, kontraktor tersebut datang lagi dan bertanyakan tentang tawaran beliau. Setelah mengetahui pendirian Bakar yang tidak berubah, kontraktor tersebut meningkatkan tawarannya. ” Beginilah, saya bagi bos RM1000 dan bos sain surat ini ”, katanya dengan nada yang agak terketar-ketar. Namun demikian Bakar tetap menolak tawaran tersebut dengan baik. Kontraktor tersebut kelihatan terkejut dan kecewa dengan keengganan Bakar. Tanpa berkata apa-apa, kontraktor tersebut membuat beberapa panggilan. Bakar cuma memerhatikan kelakuan dan tindakan kontraktor tersebut dengan perasaan berbeza.

Setengah jam kemudian, sebuah kenderaan pacuan empat roda tiba di sekolah tersebut dengan membawa beberapa orang penumpang, Rupa-rupanya mereka ini adalah para pekerja kontraktor tersebut. Mereka mengeluarkan perkakasan mereka (mesin rumput, cangkul, parang dan sebagainya) dan mula melakukan kerja pembersihan di sekitar kawasan tersebut. Bakar mengarahkan seorang guru untuk memantau kerja pembersihan tersebut. Namun perkara yang paling mengecewakan Bakar berlaku tidak sampai sejam mereka memulakan kerja pembersihan. Kontraktor tersebut mendapat panggilan dari seseorang. ” Ok. Gua caya sama lu la. Nanti ini malam kita jumpa ”, ujar kontraktor tersebut dengan nada gembira. Tanpa mempedulikan Bakar yang berada di sampingnya, Kamaruddin memerintahkan para pekerjanya mengemaskan perkakasan mereka dan meninggalkan tempat itu dengan segera. Beliau berlalu sambil tersenyum sinis kepada Bakar

2.0 LIMA CIRI MASALAH ETIKA

2.1. KEBANYAKAN KEPUTUSAN ETIKA MEMPUNYAI AKIBAT YANG
BERPANJANGAN
Sesuatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang pengurus atau pihak pentadbiran boleh mendatangkan kesan atau akibat yang berpanjangan terutama terhadap masyarakat jika kita menyentuh tentang pendapat atau sudut etika. Keputusan yang dilakukan boleh mempunyai kesan atau akibat kepada seseorang atau orang lain, sama ada mereka yang berada dalam organisasi terbabit atau dalam sesebuah masyarakat. Kesan-kesan tersebut adalah di luar kawalan mereka.

Oleh yang demikian, para pengurus atau pentadbir sesebuah organisasi perlu memikirkan akibat atau kesan hasil keputusan yang bakal mereka lakukan sebelum bertindak. Contoh sebuah keputusan etika yang mempunyai akibat yang berpanjangan ialah:-
a. Rasuah mengubah proses-proses pemerintahan kerajaan
b. Pencemaran udara mengakibatkan kesihatan terancam
c. Produk-produk yang tidak selamat mengancam orang ramai
Dalam kes Bakar, jika beliau memilih untuk mengambil wang (rasuah) yang diberikan oleh Kamaruddin, keadaan sekolah mungkin akan berada dalam keadaan:-
a. Rumput yang panjang dan semak samun
b. Keadaan perparitan yang kotor dan tersumbat
c. Tidak selamat kerana mungkin ada ular di kawasan parit atau semak
d. Penyakit seperti demam denggi kerana ada takungan air untuk nyamuk membiak
e. Persekitaran yang tidak sedap mata memandang
Sebaliknya jika Bakar memilih untuk menolak wang tersebut kesannya terhadap sekolah adalah seperti berikut:-
a. Keadaan sekolah akan menjadi bersih dengan rumput yang pendek
b. Keadaan perparitan yang bersih
c. Selamat
d. Tidak ada penyakit seperti demam denggi dan sebagainya
e. Persekitaran sekolah menjadi cantik dan selamat mata memandang

2.2. KEBANYAKAN KEPUTUSAN ETIKA MEMPUNYAI BANYAK ALTERNATIF
Biasanya kebanyakan keputusan etika secara dasarnya mempunyai dua pilihan sahaja iaitu ”ya” dan ”tidak” dan tidak mempunyai pilihan lain. Walaubagaimanapun, seseorang pengurus harus memikirkan pilihan lain sebelum membuat keputusan pengurusan atau pentadbiran. Contoh keputusan etika yang mempunyai banyak pilihan ialah:-
a. Adakah seseorang pengurus wajar memberi rasuah atau tidak?
b. Wajarkah sesebuah syarikat kilang mencemarkan udara atau tidak?
c. Wajarkah sesebuah syarikat pengeluaran mengeluarkan produk yang selamat atau tidak?
Dalam kes Bakar , beliau mempunyai banyak pilihan keputusan yang boleh diambil. Namun beliau terpaksa berhati-hati atau membuat pertimbangan sebelum mengambil keputusan pilihan. Antaranya ialah:-
a. Beliau boleh mengambil wang tersebut dan membiarkan kawasan sekolahnya tidak bersih
b. Menolak wang tersebut dan sekolahnya bersih
c. Melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berkenaan dan kontraktor tersebut dihukum
d. Mendiamkan perkara itu dan kontraktor tersebut selamat

2.3. KEBANYAKAN KEPUTUSAN ETIKA MEMPUNYAI HASIL ATAU KEADAAN
BERBEZA ATAU BERCAMPUR-ADUK
Kebanyakan pengurusan atau pentadbiran dalam sesuatu organisasi, terutamanya kumpulan perniagaan lebih berunsurkan anti-etika. Isu-isu etika tidaklah begitu penting bagi mereka. Ini adalah kerana mereka lebih mengutamakan pulangan kewangan atau keuntungan yang tinggi. Mereka juga kurang menitikberatkan kos-kos penting yang lain seperti kebajikan pekerja ataupun pelanggan mereka. Keputusan etika jenis ini lebih banyak berkait-rapat dengan kebaikan dari segi sosial, kos penyelenggaraan, keuntungan, dan perbelanjaan sesebuah organisasi, dalam hampir semua alternatif dalam pilihan keputusan etika. Contoh keputusan etika yang mempunyai hasil berbeza atau bercampur-aduk ialah:-
a. Memberi rasuah secara tidak langsung, tetapi berjaya menjual barangan import dalam jumlah yang sama melalui penghantaran yang cepat
b. Menyebabkan pencemaran udara dan air, tetapi mengelakkan kos pengeluaran peralatan mengawal pencemaran udara
c. Mencipta produk yang tidak selamat, tetapi mengurangkan kos bahan bekalan dan para pekerja pengeluaran.
Dalam kes Bakar, terdapat beberapa keputusan yang boleh diambil oleh Bakar yang boleh mendatangkan keputusan yang berbeza:-
a. Menandatangani surat pengesahan selesai kerja, tetapi mendapat wang suapan sebanyak RM1000
b. Menerima rasuah daripada kontraktor, dan mengurangkan kos pembersihan yang terpaksa ditanggung kontraktor tersebut.

c. Tidak menerima suapan, tetapi sekolah berada dalam keadaan bersih dan selamat

2.4. KEBANYAKAN KEPUTUSAN ETIKA MEMPUNYAI AKIBAT YANG TIDAK PASTI
Adalah dipercayai bahawa isu etika dalam sesuatu pengurusan atau pentadbiran adalah bebas daripada risiko atau menimbulkan keraguan. Ini adalah kerana seseorang pengurus atau pentadbir sudah mengetahui hasil atau habuan yang bakal menanti mereka melalui pilihan yang mereka lakukan. Sebagai contoh:-
a. Beri rasuah, dan menerima barangan import tersebut dengan segera
b. Melabur peralatan mengawal pencemaran udara, dan kepulan asap akan berkurangan
c. Mengeluarkan barangan atau produk yang selamat dengan kos tambahan yang minimal
Sesuatu model membuat keputusan ialah, sesuatu yang tidak mempunyai kemungkinan-kemingkinan yang memudahkan proses analisis, tetapi tidak menghuraikan dilema pengurusan yang sebenarnya. Akibat yang bakal menyusul hasil daripada alternatif pilihan seperti mengelakkan pemberian rasuah kepada pegawai kastam tidak mungkin dapat dipastikan.

Demikian juga dengan kes Bakar. Beliau tidak mungkin tahu dengan jelas akibat-akibat yang mungkin akan menyusul jika beliau menerima rasuah yang diberikan oleh kontraktor pembersihan terbabit. Kemungkinan beliau akan disabit kesalahan menerima rasuah dan dipenjarakan. Beliau juga tidak mungkin akan tahu akan kemungkinan-kemungkinan yang bakal menyusul jika beliau melaporkan perbuatan kontraktor tersebut meninggalkan kerja pembersihan tersebut separuh jalan kepada pihak atasan. Kemungkinan beliau berjaya membuatkan kontraktor tersebut dihukum oleh undang-undang atau sebaliknya beliau yang mendapat susah, kerana kontraktor tersebut mungkin telah memberi rasuah kepada pihak atasan.

2.5. KEBANYAKAN KEPUTUSAN ETIKA MEMPUNYAI IMPLIKASI SECARA
PERIBADI

Hampir semua keputusan etika mempunyai implikasi secara peribadi. Adalah dipercayai secara umumnya bahawa isu etika dalam pengurusan sebahagian besarnya adalah untuk kepentingan peribadi seseorang pengurus dalam sesebuah organisasi. Ramai orang mempercayai bahawa keputusan-keputusan prima fasi atau pada zahirnya, yang berkaitan dengan etika adalah lebih kepada keuntungan peribadi dan bukannya kepada syarikat atau organisasi yang dipimpinnya. Kepentingan-kepentingan mereka seperti pendapatan (gaji) dan kenaikan pangkat lebih diutamakan.

Di dalam kes Bakar, terdapat beberapa keputusan etika yang mendatangkan implikasi peribadi kepada Bakar mahupun kontraktor terbabit. Beliau mempunyai pilihan untuk mengambil rasuah sebanyak RM1000 dan menambahkan simpanannya di dalam bank. Dengan wang yang banyak itu juga, beliau boleh membeli barang-barang yang beliau perlukan tanpa memikirkan kebajikan atau kepentingan majikannya.

Kontraktor tersebut pula hanya perlu melepaskan 20% daripada pendapatannya sebanyak RM5000 untuk mendapatkan keuntungan besar kepada diri sendiri. Jika beliau memilih untuk melakukan tugasannya (pembersihan), beliau mungkin hanya akan mendapat 30 – 40% daripada jumlah RM5000 yang diperuntukkan di dalam tender. Ini disebabkan kontraktor terbabit terpaksa menghabiskan masa yang lama untuk membersihkan kawasan sekitar sekolah yang luas, dan tentulah akan memakan belanja yang besar.

3.0 TEORI-TEORI TAAKULAN ETIKA
Sebagai seorang pengurus atau orang yang terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah organisasi atau syarikat, setiap keputusan dalam pengurusan pentadbiran akan membawa implikasi yang berbeza kepada setiap anggota masyarakat yang berkaitan dengan kita, serta organisasi yang dipimpin. Ianya bergantung sepenuhnya kepada konsep betul atau salah sesuatu keputusan yang dilakukan.

Oleh yang demikian, kita harus mewujudkan kaedah-kaedah analitik yang konsisten untuk tujuan pengelasan ”betul atau salah” dalam tindakan kita. Sejarah intelektual sejak 2400 tahun yang lalu dipenuhi dengan percubaan-percubaan untuk memartabatkan standard nilai-nilai moral dan mewujudkan sistem-sistem etika. Tidak ada satupun sistem atau teori etika yang benar-benar berkesan dalam memartabatkan standard nilai moral atau etika setakat ini. Bagaimanapun, adalah dipercayai bahawa pada masa kini terdapat sekurang-kurangnya lima sistem atau teori etika yang memainkan peranan penting dalam membuat keputusan etika dalam sesuatu pengurusan pentadbiran:-
1. Eternal Law (Undang-undang Abadi)
2. Classical Teleological Ethical Theory: Utilitarianism
3. Classical Deontological Ethical Theory: Universalism

4. Distributive Justice Theory
5. Personal Liberty Theory

3.1. ETERNAL LAW (UNDANG-UNDANG ABADI)
Kebanyakan ahli agama dan ahli falsafah percaya bahawa Undang-undang Abadi boleh digabungkan dengan aspek Ketuhanan, begitu sinonim dengan Hukum Alam dan terdapat dalam ayat-ayat suci Holy Scripture. Undang-undang Abadi ini amat ketara atau nyata kepada mana-mana pihak yang membuat “research” atau mempelajari mana-mana sumber di atas.

Menurut Thomas Jefferson, antara ahli sekular kemanusiaan yang terawal, beliau percaya bahawa kebenaran undang-undang ini adalah “self-evident” iaitu kepercayaan kepada diri sendiri sebagai bukti. Dalam frasa terkenal beliau, beliau menyatakan bahawa kebenaran tidak boleh berubah (inalienable) dan tugas atau tanggungjawab boleh diperolehi daripada kebenaran tersebut.
If people have the right to “life, liberty and the pursuit of happiness”, then they also have the obligation to ensure the same right to others. Religious leaders tend to emphasize the revealed source of the truth more than the reasoned nature, but they also believe that the state of the law is unchanging, and that the rights and duties are obvious: if we are loved, then we must love others. This reciprocal exchange is summarized in Christian theology by the Golden Rule: Do unto others as you would have others do unto you.


3.2. CLASSICAL TELEOLOGICAL ETHICAL THEORY: UTILITARIANISM
Teori ini lebih tertumpu kepada hasil, kesan atau keputusan yang bakal menyusul hasil daripada sesuatu keputusan yang dilakukan oleh pengurusan pentadbiran, dan bukannya niat individu yang membuat keputusan atau tindakan. Ahli falsafah barat yang terkenal Jeremy Bentham dan J.S. Mill menegaskan bahawa nilai moral seseorang individu diputuskan oleh masyarakat melalui akibat atau kesan daripada tindakannya. Tindakannya betul jika ianya memberi kebaikan kepada manusia dan sebaliknya jika ianya membawa kemudaratan kepada masyarakat. Bagaimanapun, objektif utama keputusan etika teori ini adalah untuk kebaikan maksimum untuk semua orang dan keburukan untuk jumlah yang paling minimum.

3.3. CLASSICAL DEONTOLOGICAL ETHICAL THEORY: UNIVERSALISM
Teori ini adalah bertentangan langsung dengan utilitarianism. “Deontology” berasal daripada perkataan Greek yang merujuk kepada tugas atau tanggungjawab seseorang individu.Teori etika ini menegaskan bahawa nilai moral sesuatu sesuatu tindakan tidak boleh bergantung kepada kesan atau hasil yang bakal menyusul hasil daripada sesuatu keputusan kerana kesan atau hasil yang menyusul tidak dapat dipastikan ketika sesuatu keputusan dilakukan. Nilai moral sesuatu tindakan bergantung kepada niat seseorang yang membuat keputusan atau tindakan.

Jika kita mengharapkan yang terbaik untuk orang lain, maka kita dianggap mempunyai nilai moral yang tinggi, walaupun kita ternyata seorang individu yang kurang berkesan dan selalu lalai yang sentiasa membuat orang lain terluka oleh perbuatan atau tindakan kita. Walaubagaimanapun, kita sebenarnya bukanlah seorang individu yang kurang berkesan dan lalai kerana niat atau tujuan kita yang murni biasanya berakhir dengan hasil yang memberangsangkan!

3.4. DISTRIBUTIVE JUSTICE THEORY
Teori ini telah diilhamkan oleh John Rawls dan berdasarkan kepada suatu nilai iaitu keadilan. Keadilan dianggap sebagai nilai moral atau mulia yang paling utama. John Rawls menyatakan bahawa masyarakat dan institusi di dalamnya dipenuhi konflik dan kerjasama. Kerjasama menjadi amalan orang ramai dalam sesuatu masyarakat kerana masyarakat sedar bahawa kerjasama membawa kebaikan yang lebih besar berbanding usaha secara bersendirian atau individu

3.5. PERSONAL LIBERTY THEORY
Teori ini diilhamkan oleh Robert Nozick. Sistem ini bergantung kepada satu prinsip utama iaitu kebebasan. Kebebasan dipercayai sebagai keperluan utama masyarakat. Sesuatu peraturan atau undang-undang yang mencemarkan kebebasan seseorang harus ditolak atau dihapuskan walaupun ia membawa banyak kebaikan dan kegembiraan kepada orang lain. Nozick percaya bahawa masyarakat adalah hasil ikatan ramai individu dan kerjasama di kalangan individu ini adalah wajib untuk pertumbuhan ekonomi. Harta-benda, kesihatan dan kehormatan seseorang individu diperolehi daripada individu lain melalui tukaran barang dan perkhidmatan, atau pemberian sebagai hadiah.

4.0. TEORI PILIHAN
Dalam kes Bakar, saya memilih Teori Universalism kerana teori ini mementingkan niat atau tujuan keputusan etika yang dilakukan oleh individu. Farid memutuskan untuk tidak menerima rasuah daripada Kamaruddin, kerana beliau mahu kontraktor terbabit membersihkan kawasan sekolah seperti yang telah termaktub dalam tender pembersihan tersebut. Beliau tidak mahu gara-gara kawasan sekolah yang tidak bersih banyak kemudaratan yang akan menyusul, seperti ancaman penyakit (denggi), binatang buas (ular, anjing liar), dan sebagainya.

Bakar juga mahu memastikan wang yang diperuntukan oleh kerajaan untuk pembersihan digunakan untuk tujuan yang sebenar dan bukannya diseleweng oleh individu-individu korup seperti Kamaruddin. Bakar berpendapat, jika wang tersebut digunakan dengan sebaiknya, ia akan mendatangkan kebaikan sama ada dari segi ekonomi atau kebajikan kepada semua orang yang terlibat dengan pembersihan tersebut (pekerja pembersihan, pengusaha makanan, kakitangan sekolah, murid).

Bagaimanapun, segala niat atau tujuan baik (universalism) Bakar tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Kawasan sekolah yang bersih dan sedap mata memandang tidak menjadi kenyataan. Parit atau longkang yang kotor dan tersumbat menjadi semakin teruk dan menyebabkan bau yang kurang menyenangkan, di samping menjadi tempat terbaik bagi nyamuk untuk membiak. Binatang yang berbahaya dan menjijikkan seperti anjing liar, ular dan tikus semakin banyak.
Tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh Bakar tidak diketahui oleh ramai orang. Oleh kerana ia melibatkan isu yang sensitif (rasuah), hanya beberapa orang yang tahu tindakan universalism yang dilakukan oleh Bakar dan mereka terpaksa merahsiakannya daripada pengetahuan umum untuk tujuan keselamatan dan keharmonian. Mereka menganggap tindakan yang dilakukan oleh Bakar adalah tindakan yang sepatutnya dan menganggap Bakar sebagai seorang individu atau pengurus yang jujur.

Individu yang tidak mengetahui akan keadaan sebenar akan membuat andaian atau spekulasi masing-masing. Sudah tentulah individu-individu tersebut akan membuat kenyataan yang ”mengcondemn” Bakar. Mereka menganggap Bakar adalah seorang individu yang korup dan tidak jujur. Mereka mempersalahkan Bakar kerana keadaan sekolah yang tidak bersih. Di mata mereka, mereka menganggap Farid tidak layak menjadi pemimpin mereka.

Dalam Teori Universalism, biasanya hasil yang menyusul berikutan keputusan etika yang dilakukan oleh seseorang individu dalam pengurusan pentadbiran mendatangkan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat dengan organisasi tersebut. Dalam kes Bakar, kontraktor tersebut sudah mula membuat kerja-kerja pembersihan yang sepatutnya dilakukan seperti yang terkandung dalam kontrak. Ini bermakna, hasil atau kesan yang berlaku akibat ketegasan Bakar sudah menunjukkan tanda yang positif.

5.0. ADAKAH PENGETAHUAN DALAM TEORI TAAKULAN ETIKA MENGUBAH CARA BAKAR MENYELESAIKAN MASALAH DILEMA ETIKA BELIAU

Pada pendapat Bakar teori taakulan etika yang telah dipelajarinya tidak mengubah cara beliau menyelesaikan dilema etika yang dihadapinya. Bakar malah gembira kerana tindakannya adalah di dalam salah satu teori taakulan yang telah dipelajarinya iaitu Teori Universalism. Dua sebab yang membuat Bakar gembira dengan keputusannya ialah:

5.1. MEMARTABATKAN NILAI MURNI DALAM PENTADBIRANNYA
Bakar gembira kerana beliau tidak menerima rasuah. Semakin besar habuan yang dijanjikan oleh kontraktor terbabit semakin kuat dia menolak tawaran tersebut. Kini Bakar telah mengenali karektor peribadinya dengan lebih mendalam. Ternyata beliau adalah seorang yang mempunyai keperibadian yang mulia dan jujur serta setia dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadanya.

Jika Bakar menerima suapan daripada kontraktor terbabit, Bakar mungkin akan menjadi lebih ”demanding” pada masa hadapan. Perbuatan tersebut mungkin akan menjadi kebiasaannya dalam pengurusan pentadbirannya pada masa-masa akan datang. Maka lahirlah seorang lagi pegawai kerajaan yang korup dan tidak amanah dalam jentera pentadbiran negara. Bakar bersyukur kerana beliau masih lagi seorang yang amanah dan jujur dalam menjalankan tugas sebagai seorang pentadbir dan guru.

5.2. MEMPERJELASKAN NIAT DAN TUJUAN BELIAU
Bakar gembira kerana beliau telah berjaya memperjelaskan niat dan tujuan beliau semasa membuat keputusan kepada penyelesaian masalah dilema etika yang dihadapinya. Beliau mahu sekolahnya berada dalam keadaan yang sepatutnya. Bersih, selamat dan sedap mata memandang adalah keutamaan niat dan tujuannya.

Semasa kontraktor tersebut menyatakan pendiriannya (memberi rasuah), Bakar telah mempertahankan betapa pentingnya menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan oleh kontraktor tersebut melalui keputusan eksekutif yang dilakukan oleh Bakar . Niat dan tujuan Bakar sudah beliau perjelaskan sehingga akhirnya kontraktor tersebut akur dengan keputusan Bakar.

6.0. KESIMPULAN
Seperti yang telah dibincangkan, terdapat lima jenis sistem atau teori etika yang utama. Walaupun teori-teori tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan konflik di antara satu dengan yang lain, ianya tidak boleh disatukan menjadi satu sistem atau teori yang secara logiknya digunapakai mewakili kesemua teori tersebut. Setiap sistem atau teori tersebut hanya menjelaskan sebahagian daripada teori tersebut yang benar, dan setiap satu teori tersebut tidak lengkap atau mencukupi untuk kita menghakimi nilai moral yang mengiringi setiap tindakan atau keputusan etika yang dilakukan oleh seseorang individu seperti yang berlaku kepada Bakar.

Apakah maknanya ini kepada semua individu yang terlibat dengan pengurusan dan pentadbiran (pengurus)? Implikasi yang paling besar untuk individu yang menjadi pengurus ialah tidak ada satupun sistem yang benar-benar mantap dari segi penaakulan tingkah laku atau kaedah-kaedah dari segi ”moral reasoning” yang boleh memberi panduan sepenuhnya kepada mereka dalam membuat keputusan etika yang sukar.
Di sebalik penggunaan satu-satu jenis teori, kita seharusnya menggunakan segala kelima-lima sistem tersebut dan memikirkan sepenuhnya akibat atau kesan daripada tindakan yang dilakukan. ”Moral reasoning”, yang menjadi asas kelima-lima sistem etika tersebut, bukannya mudah dilaksanakan tetapi ianya tetap berjaya atau berkesan terutamanya apabila menggabungkan kedua-dua kedudukan, atau keadaan ekonomi dan analisa yang sah dari segi undang-undang.

RUJUKAN:

Majid, F. (1991). Ethical Theories In Islam. Laden. E.J.

MALAYSIA, Open University. (2007). OUMM 3203 Professional Ethics. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd


Micheal, D.B. (1991). Professional Ethics. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California.

Monday, August 17, 2009

Nizar Assignment:Etika Professional

Assignment ini adalah milik seorang kawan yang bernama Nizar, berasal dari Bukit Gantang, Perak.... kebetulan pula namanya dengan DS Ir Nizar Jamaluddin Ahli Parlimen Bukit Gantang (Mantan MB Perak)

1.0PENDAHULUAN
"...bumi yang hijau, lautan membiru, udara yang bersih lagi segar..."
Ayat di atas barangkali diambil dari iklan sebuah pusat pelancongan. Pada ketika sebegitu ramai manusia dari seluruh dunia gemar mengembara dan melancong pada masa terkini, "udara yang bersih lagi segar" menjadi suatu produk. Apakah yang terdapat dalam sepotong ayat itu hinggakan ia dilihat oleh pereka iklan sebagai sesuatu yang mampu menarik pengunjung?

Hakikatnya, sepanjang era moden ini manusia memerhatikan betapa langit di atas kepala mereka bertukar dari biru kepada kekuningan atau kelabu. Pencemaran udara adalah antara yang paling teruk - dan paling jelas kelihatan - di antara segala jenis pencemaran alam semula jadi oleh kerja tangan manusia.

Atmosfera planet Bumi mengandungi komposisi gas yang cukup bagus untuk segala macam jenis kehidupan. Dua gas yang memainkan peranan terpenting adalah oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diperlukan oleh segala jenis makhluk hidup untuk menjalankan pembakaran pengoksidaan demi menghasilkan tenaga yang sangat diperlukan untuk aktiviti tisu badan. Karbon dioksida pula merupakan salah satu daripada hasil-hasil selepas proses pengoksidaan tersebut.

Tumbuh-tumbuhan hijau memerlukan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Oksigen pula adalah antara bahan yang terhasil. Dengan itu, kita perhatikan bahawa kedua-dua gas oksigen dan karbon dioksida terbabit dalam satu kitaran yang sangat kritikal demi menampung kehidupan di Bumi

Pencemaran alam sekitar berkait rapat dengan aktiviti tidak beretika juga adalah perkara yang menjadi isu di Malaysia. Aktiviti ini merujuk kepada perlakuan tidak bermoral akibat keruntuhan akhlak individu terbabit. Keruntuhan akhlak ialah “penyalahgunaan tenaga, ilmu pengetahuan dan kemahiran yang ada pada manusia”. (OUM. Pengajian Islam. m/s 115)

Perbuatannya itu memudaratkan dirinya atau pihak lain sama ada manusia secara individu, masyarakat, binatang dan alam sekitar .

2.0 PENCEMARAN ALAM SEKITAR, PUNCA DAN KESANNYA SERTA LANGKAH MENANGANINYA
2.1Pencemaran Udara,.
sehingga ke hari ini, suasana berjerebu seakan-akan menjadi lumrah bagi penghuni kota metropolitan. Bagi kebanyakan mereka, langit berwarna kuning atau kelabu tidak menghairankan lagi. Bahkan, mereka juga semakin lali dengan keadaan kesihatan yang teruk akibat pencemaran udara. Perhatikan saja, betapa penghuni kota selalu batuk-batuk serta sering diserang penyakit, berbanding orang di desa yang menikmati udara bersih lagi segar sepanjang hari.
Malangnya, ketika keheningan desa menjadi satu-satunya peluang untuk menenangkan paru-paru yang semakin sakit, kawasan desa jugalah kadang-kala menjadi penyebab utama pencemaran udara. Di Asia Tenggara, pembakaran terbuka secara berleluasa bagi meneroka tanah pertanian baru pernah mengakibatkan tragedi jerebu terburuk di penghujung abad ke-20 dahulu. Pada tahun 1997, jerebu menyelubungi keseluruhan rantau tersebut, menimbulkan keresahan di kalangan berjuta-juta manusia, termasuklah negara kita Malaysia.

Penggunaan kenderaan yang menggunakan bahan bakar petrol turut menyumbang ke arah pembebasan gas-gas berbahaya. Jelas sekali di kawasan yang begitu banyak kenderaan bermotor, di situlah kualiti udaranya lebih rendah. Asap dari pembakaran mengeluarkan berbagai gas berbahaya, terutamanya karbon monoksida yang sangat beracun. Gas-gas ini menggugat keseimbangan komposisi udara, serta bertindakbalas secara kimia dengan bahan-bahan lain untuk menimbulkan lebih banyak kerosakan. Hujan asid sering melanda negara yang mana aktiviti industrinya sangat pesat. Ia terhasil akibat pelarutan sulfur dari asap kilang ke dalam awan, membentuk asid sulfurik yang turun bersama hujan. Hujan asid mengakibatkan banyak kerosakan; ia menjejaskan kesuburan tanah, membunuh tumbuh-tumbuhan dan mengakis binaan manusia.

Gas-gas beracun juga mampu membunuh berbagai jenis tumbuhan yang seumpama "penapis udara" bagi menghasilkan oksigen dari karbon dioksida. Kesemua ini, digabungkan dengan perubahan iklim, akan menghuru-harakan aktiviti manusia, khususnya bidang pertanian yang sangat penting untuk menghasilkan makanan.

Adalah penting bagi kita untuk meningkatkan kualiti udara seluruh dunia dengan mengurangkan penghasilan bahan-bahan yang mencemar udara. Sejak kebelakangan ini, terdapat kesedaran di kalangan masyarakat Malaysia tentang kepentingan membangunkan teknologi perindustrian yang mesra alam dan mesra udara. Kita juga semakin kerap menyuarakan kebimbangan kita terhadap segala bentuk pencemaran. Kita mesti menyeimbangkan keperluan kehidupan manusia dengan keupayaan alam semula jadi untuk menampung kehidupan.

Diharapkan dengan usaha berterusan dan juga komitmen bangsa manusia dapat menyelamatkan planet Bumi ini dari terus lemas dalam udaranya sendiri. Sehingga kita melihat hasilnya, kita hanya dapat menahan nafas.

Cuba kita bayangkan, jika ekosistem di Bumi gagal menampung keseimbangan kitaran gas yang sangat penting untuk segala jenis kehidupan di sini. Tumbuh-tumbuhan akan mati, diikuti segala jenis haiwan dan manusia. Karbon dioksida dan lain-lain gas beracun memenuhi atmosfera.Bagaimanakah rupa Bumi ketika itu? Masih selamatkah udara untuk disedut?. Oleh itu, jika kita mahu udara sentiasa bersih, kita mesti berusaha keras bermula dari sekarang untuk memelihara kesucian alam semula jadi

Elakkan pembakaran terbuka; jangan bakar sampah-sarap. Membuat kompost sebagai baja dari rumput terpotong dan daun gugur adalah lebih baik untuk alam sekitar.

Jimatkan penggunaan petrol dengan berkongsi kenderaan atau menggunakan pengangkutan awam. Banyakkan berbasikal atau berjalan kaki jika kawasan tempatan anda menyediakan kemudahan untuk berbasikal dan pejalan kaki yang baik.

Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika berlaku pembakaran terbuka di mana-mana. Banyak kawasan tempatan memiliki undang-undang menegah pembakaran terbuka.

Bina kekuatan masyarakat untuk menegur kegiatan industri yang menghasilkan pencemaran teruk.

Pelihara dan tanam lebih banyak pokok serta tumbuh-tumbuhan; ia bertindak sebagai penapis udara. Sokong usaha untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang tidak mencemar udara

2.2Pencemaran Air
Pencemaran sungai di Malaysia merupakan satu masalah alam sekitar yang bertambah serius dari semasa ke semasa dan sehingga sekarang masih tiada lagi suatu kaedah penyelesaian yang benar-benar efektif untuk menangani masalah ini.

Di Malaysia, punca utama pencemaran sungai berlaku disebabkan oleh kelodak dan sisa kumbahan, di samping bahan lain seperti najis binatang, sampah sarap dan logam berat seperti arsenik, kadmium raksa dan plumbum.

Kajian yang pernah dijalankan ke atas 116 batang sungai di seluruh negara tidak lama dulu mendapati, 10 peratus atau 11 sungai didapati paling teruk tercemar.
Sebanyak 63 peratus lagi atau 73 batang sungai pada tahap tercemar, cuma 27 peratus atau 32 batang sungai sahaja dikategorikan sebagai bersih.Kajian ini cukup untuk dijadikan ukuran betapa kritikalnya mutu air sungai di negara kita sekarang.

Laporan juga menyatakan bahawa 70 peratus masalah pencemaran sungai disebabkan oleh kumbahan dan pembuangan sampah.

Selain itu, kelodak daripada hakisan yang juga sebahagian besarnya disebabkan oleh aktiviti penerokaan hutan serta pelepasan sisa oleh industri juga menjadi penyumbang utama masalah pencemaran ini.

Kajian juga menunjukkan, hampir 95 peratus ladang ternakan di dua negeri ini (Negeri Sembilan dan Selangor) tidak menyediakan sistem pengurusan sisa yang efektif, kebanyakannya membuang terus ke sungai.

Dari segi hakisan kajian menunjukkan bahawa pembangunan tanah di hadapan kawasan tadahan air Sungai Klang iaitu daerah Batu, Setapak dan Hulu Klang, menyebabkan masalah hakisan tanah yang serius apabila hujan, iaitu pada kadar 80-150 juta tan setahun yang mana 1.2 juta tan (bersamaan 100,000 lori penuh pasir) mengalir ke Sungai Klang dan alirannya.Muatan yang melebihi kapisiti ini memudahkan airnya melimpah apabila hujan lebat dan mengakibatkan banjir.

Ketika kita mengakui pencemaran sebegini akan terus menjejaskan kualiti kehidupan penduduk, kita lebih terkejut apabila kajian yang dijalankan mendapati kesedaran rakyat mengenai alam sekitar dan mengambil langkah memeliharanya rendah iaitu hanya kira-kira 30 peratus.

Ini terbukti apabila kajian menunjukkan 4.6 peratus penduduk bandar dan 4 peratus penduduk luar bandar (daripada 8,700 yang ditanya) memberitahu bahawa sungai adalah tempat sesuai bagi membuang sisa dan kumbahan.

Kita juga didedahkan mengenai kekerapan penguatkuasaan ratusan kilang khususnya kilang sawit dan getah yang menjadi antara penyumbang utama pencemaran sungai, dikenakan kompaun kerana membuang efluen ke sungai. Tetapi kita jarang dengar kilang ditutup terus atau pemiliknya dipenjara kerana tindakan itu.

Pada hemat saya, penguatkuasaan semata-mata tidak cukup untuk melindungi sungai yang ada sebaliknya, semua pihak termasuk kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, kelompok masyarakat dan setiap individu perlu memainkan peranan secara langsung untuk menangani masalah pencemaran ini. Selagi masyarakat tidak sedar bahawa sungai yang mengalir di depan mata mereka tanpa mengira apa warna dan keadaan airnya itu adalah sebenarnya sumber air harian mereka, selagi itu masalah ini sukar diselesaikan. Seperti juga penyakit, mencegah lebih baik daripada mengubati. Begitu juga dalam suasana sebegini, mencegah daripada berlakunya pencemaran sumber air adalah jalan paling baik dan rendah kosnya berbanding merawat sungai yang sudah sakit.

Briged Penyelamat Sungai Puncak Niaga yang terdiri daripada murid sekolah mungkin satu daripada cara terbaik memupuk semangat cintakan sungai di kalangan kanak-kanak.

Sejak dimulakan pada 1998, seramai 1,838 murid daripada 76 sekolah di lapan daerah di Selangor, Wilayah Persekutuan dan Putrajaya terbabit.

Ahli briged diberi pendedahan mengenai kepentingan sungai sebagai sumber air dengan mengadakan beberapa program antaranya lawatan sekitar loji pembersihan air dan taklimat mengenai operasi loji dan empangan.

Apapun, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam memastikan krisis air bukan saja pada 2007, malah sampai bila-bila pun tidak akan berlaku

2.3Pencemaran bunyi
Bunyi bising yang keterlaluan dan boleh memkakkan telinga merupakan definasi bagi pencemaran bunyi. Ini berlaku apabila pengeluaran bunyi terjadi di tempat atau kawasan yang tidak bersesuaian. Sebagai contoh, kilang-kilang yang mengeluarkan gangguan bunyi kepada penghuni-penghuni rumah. Pencemaran bunyi kebiasaanya melebihi 80 desibel (dB).

Antara punca-punca pencemaran bunyi adalah :
Pembangunan kawasan industri iaitu bunyi yang dikeluarkan melalui pemprosesan material, jentera, kenderaa, aktiviti pembuatan akan menjejaskan ketenteraman orang ramai dan memberi kesan gelisah, kurang rehat, gangguan pemikiran dan lain-lain.

Di kawasan petempatan - bunyi yang dikeluarkan apabila cerucuk-cerucuk besi ditanam di dalam tanah akibat pembinaan bangunan-bangunan tinggi.
Bagi kenderaan - kenderaan awam yang mengeluarkan bunyi yang memekakkan telinga.
Aktiviti masyarakat - mendengar radio/ televisyen dengan kuat. dan bunyi yang dikeluarkan akibat daripada pemecahan batu-batu

Pencemaran bunyi :tersebut mewujudkan pelbagai penyakit ,menjejaskan produktiviti , gangguan psikologi , hilang imbangan diri dan boleh menyebabkan pekak serta memberi kesan kepada ibu yang mengandung

2.4Pemusnahan hutan,
Hakikatnya, hutan adalah sebahagian daripada ekosistem dunia yang sebenarnya sangat rapuh dan sensitif. Apatah lagi, hutan mengandungi kepadatan kepelbagaian spesies hidupan yang sangat tinggi. Tumbuh-tumbuhan menghijau di hutan memastikan kitaran karbon berjalan lancar. Karbon yang dibebaskan ke alam sekeliling dalam bentuk gas melalui pernafasan, pembakaran dan pereputan menyumbang kepada pemanasan global. Proses fotosintesis yang berlaku dalam sel-sel tumbuhan hijau menukar karbon dioksida menjadi oksigen, justeru melengkapkan satu kitaran yang saling menyeimbangi. Tanpa jentera-jentera gergasi fotosintesis ini, iaitu hutan-hutan kita, Bumi tidak akan menjadi sebuah tempat yang sesuai untuk kehidupan

Selama jutaan tahun hutan-hutan dunia menjadi penaung segala jenis kehidupan, tetapi apabila tamadun manusia semakin maju, keperkasaan hutan semakin terancam. Hutan-hutan kita semakin mengecil secara umumnya, dan litupan hutan pada hari ini jauh lebih kecil berbanding hanya beberapa abad lepas
Pelbagai aktiviti manusia menyumbang kepada kemusnahan hutan seluruh dunia. Antara yang paling kritikal (dan paling cepat menjilat hutan-hutan kita) adalah pembukaan kawasan baru untuk penempatan manusia dan aktiviti ekonomi. Apabila jumlah penduduk negara meningkat, kita memerlukan kawasan yang lebih luas untuk membina rumah, kawasan industri, perniagaan dan pertanian, jaringan pengangkutan serta perkhidmatan berkaitan seperti loji bekalan air dan tapak pelupusan sampah. Aktiviti pembalakan, terutamanya yang dijalankan secara haram atau melalui proses perundangan dan pengurusan yang kabur juga merupakan satu ancaman besar.
Aktiviti pertanian yang dilakukan tanpa mengambil kira kepentingan alam semula jadi juga mengakibatkan kesan yang amat buruk terhadap usaha mengekang pengecutan hutan. Sikap sesetengah pihak di negara membangun yang lebih gemar mengambil jalan mudah, seperti mengamalkan "tebas dan bakar" (slash and burn) bukan saja membuatkan satu-satu kawasan hutan lenyap sama sekali, bahkan pembakaran yang tidak terkawal ada kalanya mengakibatkan api merebak dan menjadi kebakaran hutan yang serius.

Selepas pertanian, pembalakan adalah aktiviti manusia yang paling hebat memberi kesan terhadap keadaan hutan, apatah lagi jika ia dijalankan tanpa kawalan, tanpa pengawasan terhadap pemeliharaan alam semula jadi. Pembalakan haram masih menjadi masalah bagi negara-negara membangun, namun dengan pembalakan berlesen sekalipun, keperluan menjana sumber ekonomi bagi menampung kebajikan rakyat kadang-kala tidak memberi banyak pilihan buat pihak kerajaan.
Banyak tempat di dunia ini telah merasakan kesan buruk akibat kehilangan besar kawasan hutan. Bencana alam seperti banjir lumpur dan tanah runtuh, perubahan corak cuaca dan peningkatan suhu purata harian menunjukkan betapa satu jentera yang sebelum ini mengawal keadaan sekeliling telah "rosak". Tanpa daun-daun hijau yang menjalankan fotosintesis, udara tidak dapat ditapis dari gas karbon dioksida dan bekalan oksigen tidak dapat dibekalkan semula, sementara karbon dioksida yang terkumpul akan memburukkan lagi fenomena "rumah hijau" (greenhouse effect) yang sedia "memanggang" banyak tempat di dunia. Tanpa akar-akar pokok yang memegang kuat butiran tanih, air hujan akan menghakis tanah dan mengalirkannya ke dalam sungai, menyebabkan paras air meningkat mendadak dan menyebabkan aliran tersekat di sana-sini, lalu berlakulah banjir besar.
Kita mesti sedar akan kepentingan memelihara hutan semula jadi yang masih ada pada hari ini. Sekarang kawasan hutan sudah cukup kecil, usahlah kita menjadikannya lebih kecil lagi hingga tiada apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan keadaan. Ingatlah, tanpa hutan, kita tidak akan berada di sini pada hari ini. Jika kita memusnahkan hutan-hutan kita, mungkin kita tidak akan berada lagi di sini pada hari esok


Apa yang penting sebenarnya adalah sikap yang bersederhana. Seperti ekosistem yang saling menyeimbangi, kita juga mesti menyeimbangkan keperluan kita sebagai manusia bertamadun dengan keperluan alam semula jadi untuk mengawal suasana persekitaran.
Tiada salahnya membuka sedikit hutan untuk dibina rumah bagi golongan yang selama ini tiada Syaratnya, secara keseluruhan persekitaran semula jadi tidak menerima kesan negatif yang teruk, dan ia dijalankan dengan terancang dan mengambil perhatian terhadap penjagaan alam sekitar.
Untuk menangani masalah pemusnahan hutan beberapa pendekatan perlu dibuat
Antaranya anjurkan pentadbir tempatan anda untuk mengisytiharkan kawasan hutan sedia ada sebagai kawasan terlindung, dan ia boleh dibangunkan sebagai taman rekreasi dengan impak rendah terhadap keadaan semula jadi

Sokong usaha untuk memulihkan kawasan hutan yang telah rosak atau dicemari. Projek penanaman semula hutan semakin kerap diadakan sekarang di merata tempat.

Sebelum menentang habis-habisan cadangan pembukaan tanah atau pembalakan, rundingkan dahulu bagaimana ia dapat diteruskan tanpa mengakibatkan kesan negatif terlalu besar terhadap hutan.

Kunjungi hutan-hutan simpan atau taman negara untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ekosistem hutan. Pendidikan adalah cara terbaik untuk membina kesedaran.3.0 PENUTUP
Praktis baik yang menjadi amalan dan diterima-pakai dalam kehidupan dalam institusi berkeluarga, berorganisasi dan bernegara bagi memastikan institusi dan organisai berjalan dalam keadaan yang teratur dan terarah telah menjadi darah daging di kalangan masyarakat Malaysia dan malangnya kehadiran hambatan dan cabaran zaman banyak mewarnai budaya hidup dan kehidupan apabila material dan wang sering menjadi buruan dan idaman dalam kehidupan, kita.sering terlupa pula akan aspek atau faktor kerohanian yang mustahak bagi mengimbangi perilaku kita seharian.

Saya rasa kekuatan yang mungkin berkesan dalam mengekang dan mengawal perbuatan yang tidak bermoral dan beretika ini ialah melalui pengawalan diri sendiri. Dalam hal ini, keperibadian tinggi dan keimanan yang kuat adalah diantara aspek yang amat penting.

Sebagai kesimpulan, boleh dikatakan persoalan alam sekitar dan perilaku tidak beretika pada dasarnya adalah persoalan moral dan etika. Penyelesaian yang paling efektif ternyata bergantung pada moral dan etika manusia iaitu dengan cara menghayati nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, keramahan, sikap tidak sewenang-wenang lantaran nilai-nilai luhur tersebut telah terhakis dari dalam diri kebanyakan manusia moden kini.

.pendidikan merupakan satu prinsip yang indah yang dianjurkan oleh Islam dalam memastikan manusia memelihara hak alam sekitar seadanya sebagai makhluk ciptaan Illahi sebagaimana firman Allah:
“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu.”
(Al An'am : 38)
Mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri dari perilaku yang tidak beretika dan sama-sama menuju jalan yang diredai Allah agar berbahagia hidup di dunia dan akhirat.
Rujukan

Al Quran dan Terjemahan (1974). Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan, Penterjemah/Pentafsiran Al Quran

Jasiman Ahmad (1996). Pencemaran Alam Sekitar, Siri Pencemaran Alam. Kuala Lumpur: Eddiplex Sdn. Bhd.

Keratan Ahkbar Daily Express ( 1710/03 )

MALAYSIA, Open University. (2004). LANH1303 Pengajian Malaysia. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd.

MALAYSIA, Open University. (2005). LANH1403 Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd.

MALAYSIA, Open University (2004). OUMM3203 Professional Ethics. Kuala Lumpur: UNITEM sdn. Bhd

The Star,( 1/8/2005)

Zakaria Stapa (1994). Masyarakat Islam dan Isu Semasa. Kuala Lumpur: YADIM

http://www.ubd.edu.bn/about/voice/speech/seminarhep090604.pdf

Sila Klik Jika Ingin Bantu