Blog ini mengandungi koleksi assignment penulis semasa menuntut di sebuah Pusat Pengajian Tinggi, walaubagaimanapun penulis tidak bertanggungjawab terhadap mutu tugasan dan ketepatan fakta yang terdapat di dalamnya. Pengunjung haruslah membuat pertimbangan sendiri...
Himpunan tugasan/assignment akan diupdate dari masa kesemasa... rajin-rajinlah menjengah.... tq

Monday, October 19, 2009

Projek IT : CBBR4103 PROJEK KEPUJIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 1 | Bab 2

BAB 2

KAJIAN SUSASTERA

2.1 Pendahuluan

Bab ini akan membincangkan mengenai kajian-kajian ilmiah, kajian, pemerhatian dan soal selidik yang dijadikan sebagai sumber rujukan untuk membangunkan sistem ini. Kajian ini melibatkan kepada tumpuan serta pemahaman dan penerangan terhadap elemen-elemen yang terlibat serta keperluan-keperluan yang berkaitan dalam pembangunan sistem ini nanti. Antaranya menganalisa keperluan sistem serta menilai dan memilih perisian dan perkakasan yang bakal digunakan untuk membangunkan sistem. Fokus kajian adalah untuk mendapatkan kaedah perlaksanaan dan mekanisma bagaimana sistem itu dilaksanakan

Sistem maklumat pengurusan jualan memudahkan penyelarasan sesuatu tugas terutamanya yang berkaitan dengan pengiraan, rekod pembelian, pembayaran dan tempahan. Sistem komputer telah menjadi sebahagian daripada hidup kita sekarang dan penggunaan sistem maklumat pengurusan semakin lama menjadi semakin canggih. Oleh sebab itu banyak sistem pengurusan inventori yang lain terdapat di pasaran dengan menawarkan berbagai kelebihan dan kemudahan. Bab ini akan membincangkan berkenaan dengan Sistem maklumat yang berkaitan rapat dengan proses perniagaan dewasa ini.

2.2 Sistem maklumat

Sistem Maklumat boleh didefinasikan sebagai satu set unsur-unsur atau komponen yang berkaitan yang mengumpul (input), mengolah (proses) dan menyimpan dan menyebar (output) data dan maklumat yang menyediakan satu mekanisma maklumbalas untuk mencapai sesuatu objektif dan bagi menyokong membuat keputusan dan kawalan dalam sesebuah organisasi (Turban et al., 2004).

Secara khususnya, ianya terdiri dari gabungan perkakasan, perisian, dan rangkaian telekomunikasi yang dibina serta digunakan oleh manusia, untuk mewujudkan, mengumpul dan mengagihkan data berguna lazimnya di dalam persekitaran organisasi melalui rangkaian elektronik dan mengikut prosedur tertentu

Sebagai tambahan kepada membuat keputusan, penyelarasan dan kawalan, sistem maklumat juga boleh membantu kakitangan organisasi menganalisa masalah, menggambar perkara yang kompleks dan menjana produk baru. Rajah 2.1 menunjukkan persekitaran sistem maklumat (Turban et al., 2004). Rajah ini menunjukkan mekanisma yang mengawal operasi sistem maklumat.

Rajah 2.1 : Mekanisme Kawalan Sistem Maklumat (Turban et al., 2004)

2.3 Sistem Berasaskan Web

Secara teknikal, konsep sistem berasaskan web merujuk kepada aplikasi atau servis yang wujud dalam pelayan yang boleh diakses menggunakan web browser dan berada dalam protokol Internet. Aplikasi ini dapat diakses daripada mana-mana tempat diseluruh dunia melalui web. Antara ciri-ciri penting persekitaran berasaskan web adalah

1. Data atau kandungan yang dijana hendaklah sentiasa dikemaskini.
2. Dapat diakses oleh pengguna secara universal melalui web (bergantung kepada pengesahan pengguna yang dibenarkan mengakses data).

Rangkaian komunikasi utama dalam persekitaran web adalah Internet, Intranets dan Extranets.

Rajah 2.2 : Komponen asas dalam persekitaran web (Deitel et al., 2001)

Selain itu,perbandingan di antara beberapa sistem inventori yang sedang digunakan dan yang berada di pasaran dengan sistem yang akan dibangunkan. Walaupun begitu sebahagian besar sistem yang terdapat dipasaran hanya dapat digunakan secara percuma untuk tempoh beberapa hari sahaja.

2.4 Kajian Sistem Semasa

Syarikat Ghirly Collection masih menggunakan cara manual untuk menyimpan dan merekodkan segala transaksi perniagaan. Dengan bertambahnya jumlah produk dan pelanggan akan membebankan untuk merekodkannya secara manual. Penggunaan tulisan tangan dan mesin kira masih diamalkan, ini mengakibatkan kesilapan-kesilapan kecil boleh berlaku ketika merekodkan pembelian dan pembayaran produk serta pengiraan keuntungan syarikat. Berikut beberapa contoh borang di dalam buku catatan:.

Bil Nama Pelanggan Jenis Barang Kuantiti Harga Tarikh Bayaran 1 Tarikh Bayaran
2 Tarikh Baki
Jadual 2.1 : Contoh Rekod Pembelian/Pembayaran

Bil Tarikh Pembekal Produk Kuantiti Harga Beli Harga jual Untung

Jadual 2.2: Contoh Rekod Produk

2.5 Kelemahan Sistem Semasa

Penggunaan tulisan tangan dan mesin kira untuk merekod pembelian/pembayaran agak mebebankan peniaga. Selain daripada itu pengemaskinian rekod transaksi juga memberi masalah kepada pegusaha kerana ia perlu sentiasa disemak. Rekod yang ada juga agak kurang difahami memandangkan tulisan tangan yang sukar dibaca atau tidak jelas. Sekiranya perkara ini berlaku jumlah sesuatu barang juga mungkin tersilap akibat kesukaran pengusaha membaca catatan yang ditulis dengan tangan. Penyemakan catatan akan diadakan pada setiap hujung minggu, ini bermakna pegusaha akan menyemak dan mengira semua baki produk dan lebihan barangan yang ada secara manual dan ini akan memakan masa lama untuk disiapkan.

2.6 Cadangan Sistem Pengurusan Jualan Ghirly Collection .

Penggunaan sistem maklumat yang kian berkembang dalam kebanyakan organisasi menyebabkan aktiviti pengurusan di kebanyakan organisasi lebih bersistematik. Justeru itu, projek ini dijalankan selaras dengan keperluan tersebut iaitu untuk membangunkan sebuah Sistem Maklumat Pengurusan untuk sebuah syarikat perniagaan iaitu Syarikat Ghirly Collection.

Sistem cadangan ini bertujuan untuk memudahkan dan memperlicinkan proses pengurusan di Syarikat ghirly Collection. Sistem ini berkepentingan dalam usaha memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada orang ramai dan juga meningkatkan mutu pihak pengurusan Ghirly Collection. Pembangunan sistem ini akan menggunakan metodologi prototaip evolusi dan permodelan berorientasikan objek
.
Micomedia Dreamweaver MX akan digunakan bagi tujuan pengeditan manakala PreHypertext PreProgramming (PHP) sebagai bahasa pengaturcaraan dan Microsoft SQL sebagai pangkalan data. Kesimpulannya, adalah diharapkan projek ini dapat membantu memenuhi keperluan setiap pengguna sistem, iaitu untuk menghasilkan satu aplikasi sistem maklumat yang berkesan
.
2.7 Kajian Sistem Maklumat Berkomputer Sedia Ada

2.7.1 FDL InventoryVersion 2.1 Sync

FDL Inventory Version 2.1 Sync adalah sistem inventori untuk merekodkan barang-barang yang terdapat di dalam sesuatu pertubuhan atau organisasi. Ia di keluar dan diedarkan oleh Fielding Data Labs. Sistem ini diperolehi melalui internet untuk percubaan dan boleh digunakan secara percuma selama 30 hari sahaja.

2.7.2 Antara Muka

Rajah 2.3 di bawah memaparkan antara muka kepada sistem ini. Pengguna akan memasukkan data dan membaca laporan yang disediakan setelah data dimasukkan. Pengguna hanya perlu menekan butang Inventory untuk memasukkan data baru dan menekan butang Report untuk melihat kembali data yang telah dimasukkan.Rajah 2.3 : Antara Muka FDL Inventory

2.7.3 Memasukkan Data Baru

Rajah 2.4 pula menunjukkan bagaimana pengguna dapat menyimpan data dan maklumat yang diberikan. Antara maklumat yang diperlukan ialah seperti kod barang, nama, nombor siri, pengilang dan semua yang berkaitan dengan alatan tersebut. Pengguna boleh mengedit sebarang maklumat data walaupun telah disimpan di dalam database sebelum ini. Carian untuk setiap barang menggunakan nombor unik yang ada kepada setiap barangan tersebut. Pengguna boleh membuat carian melalui model, primary user, serial number, manufacturer atau inventory.Rajah 2.4 : Isian Maklumat FDL Inventory

2.7.4 Sistem Yang Digunakan

Sistem ini meggunakan Microsoft Access 2000 dan diaplikasikan bersama dengan Visual Basic. Sistem ini menyimpan semua datanya di dalam table yang telah disediakan di dalam fail Microsoft Access. Antara muka sistem ini kesemuanya menggunakan Visual Basic. Walau bagaimanapun disebabkan perisian ini merupakan maklumat sulit syarikat yang mengedarkannya program lain yang digunakan untuk membangunkan sistem ini tidak diketahui.
2.8 Perbandingan Sistem
Ciri-Ciri
Sistem FDL InventoryVersion 2. Sync Sistem Pengurusan Jualan Ghirly Collection
Sasaran
Pengguna Peribadi
Peniaga
Pelanggan
Pembekal
Keupayaan Sistem
Sambungan Internet
e-mail, link dengan laman web
sambungan internet


Keselamatan
Kata laluan
Kata Laluan
Pengiraan Automatik Ada
Pengiraan item. Ada
Pengiraan baki stok
Mencetak Ada Ada
Keupayaan Carian Ada
Ada

Menjana Laporan Ada
Ada

Keupayaan Mengedit Ada Ada
Keistimewaan Lain Dapat dicapai oleh pengguna lain tanpa mengganggu maklumat sedia ada. Mudah digunakan
Paparan antaramuka yang menarik

Jadual 2.3 Perbandingan Sistem
2.9 Ringkasan

Secara keseluruhannya, bab ini menerangkan bagaimana kajian awal yang dilakukan oleh pembangun sistem sebelum membangunkan sistem yang sebenar. Kajian ini amat penting bagi pengumpulan maklumat-maklumat yang akan digunakan dalam pembangunan sistem Pengurusan Ghirly Collection

Note : Bersambung.....

No comments:

Post a Comment

Sila Klik Jika Ingin Bantu